MODUL č. 2

ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ V MULTIFUNKČNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘEHLED

Tento modul Vám pomůže lépe porozumět tomu, co je to podnikání.

V modulu se také dozvíme, jaké otázky je potřeba si položit, než začneme podnikat nebo dále rozvíjet podnikání s inovativními prvky ve venkovských oblastech.

Rovněž v něm naleznete zkušenosti žen z případových studií, pomocí kterých je vysvětleno, jak přizpůsobit a realizovat inovativní nápady nebo začít podnikat.

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

Znalosti:

Budete schopni identifikovat otázky, které si musíte zodpovědět, pokud chcete rozvíjet podnikání jako žena, a také rozpoznat stávající příležitosti, které můžete dále rozvíjet, pokud se zajímáte o aplikování inovativních či nových řešení.

Dovednosti:

Rozvinete dovednosti jako je ohodnocení vaší skutečné motivace, budete schopni identifikovat potenciální příležitosti k rozvoji vašeho podnikání a diverzifikovat zemědělské činnosti ve smyslu většího využití potenciálu venkovského kulturního dědictví.

Kompetence:

Zlepšíte své podnikatelské schopnosti a identifikujete potřebné strategie pro další rozvoj krátkodobých a dlouhodobých cílů se zvláštním zaměřením na inovativnost a nebo začátek podnikání.

Slovo „podnikatel“ pochází z francouzského slovesa „entreprendre“ - což znamená „podnikat/převzít/vzít to do rukou“.

Pojem „podnikání“ není snadné definovat. Pro jeho lepší pochopení můžeme zkombinovat některé definice, jako:

 • „síla, která mobilizuje další zdroje k uspokojení neuspokojené poptávky na trhu“,
 • “schopnost vytvářet a budovat prakticky z ničeho”,
 • „proces vytváření hodnoty spojením jedinečného balíčku zdrojů k využití příležitosti“. (kombinované definice podnikání, Jones a Sakong, 1980; Timmons, 1989; Stevenson a kol., 1985).

Podnikatel je člověk, který vytváří nové kombinace výrobních faktorů, jako jsou nové výrobní metody, nové výrobky, nové trhy, nachází nové zdroje dodávek a nové organizační formy. Dále může jít o člověka, který je ochoten riskovat. Také se může jednat o osobu, která využitím tržních příležitostí eliminuje nerovnováhu mezi agregátní nabídkou a agregátní poptávkou, nebo je to osoba, která vlastní a provozuje podnik (Tyson, Petrin, Rogers, 1994, p. 2-3).

Motivace jednat může být vnější nebo vnitřní.

Zdroj: https://elearninginfographics.com/3-types-of-motivation-infographic/

 

Dobře si to promyslete. Než začnete s podnikáním, pochopte svou vlastní motivaci, z dlouhodobého hlediska budete spokojenější.

Zde je několik důvodů, proč se stát podnikatelem/podnikatelkou:

 • Flexibilita nebo možnost být svým vlastním šéfem,
 • Kontrola nad vlastními rozhodnutími nebo vůle změnit se,
 • Týmová práce,
 • Pokračování v rodinné tradici,
 • Spokojenost s tím, co děláte,
 • Osobní růst a úspěch,
 • Peníze nebo finanční nezávislost.

Kromě toho se také zamyslete nad osobní situací a podnikatelským prostředím. Zde jsou některé základní obavy:

 • Vzdělání: potřebujete nějaké další nebo specifické vzdělání pro zahájení / další rozvoj vašeho podnikání?
 • Prostředí: existuje nějaký systém podpory nebo poradenství od místních institucí, se kterými byste mohli spolupracovat?
 • Překážky rozvoje podnikání: Jste společensky poznamenaní tím, že pocházíte z venkovského prostředí?

Nezapomeňte, že k velmi dobrým zdrojům ve formě literatury a motivačním rozhovorům máte přístup zdarma přes internet. Například:

 • „Discover Your True North“, expert na oblasti vedení lidí z Harvardu a nejprodávanější autor Bill George.
 • Můžete si vyhledat na internetu pod zkratkou TED-talks na www.ted.com

Podnikatelský nápad je takový nápad, který lze proměnit v podnikání.
Otázky pro vás: Jaké podnikání byste mohli rozjet? Jaké služby můžete nabídnout?

Chcete-li proměnit nápad v podnikatelský plán, budete muset definovat:

 • Vaše znalosti, dovednosti a kompetence jako podnikatele,
 • Cíle vaší společnosti a podnikatelskou strategii,
 • Váš postoj k společenskému uznání a odpovědnosti,
 • Postoj k majetku atd.

Mezi nejdůležitější dovednosti podnikatele patří:

 • Zvědavost
 • Networking
 • Time management
 • Komunikace
 • Strategické myšlení
 • Prodej
 • Efektivnost
 • Finance
 • Odolnost

Pojem, charakteristiky, motivace k podnikání atd. jsou přímo aplikovatelné jak pro muže, tak pro ženy. Mezi podnikatelkami a podnikateli nejsou rozdíly v charakteristikách jako jsou úspěchy, samostatnost, aktivita, nezávislost a shovívavost, a nebyly zjištěny také žádné rozdíly ve sklonu k riskování. (Hisrich a Brush, 1984).

Výzkum ukazuje, že podnikatelky dělají věci trošku jinak. Například ve srovnání s mužskými podnikateli mají ženy tendenci více pracovat v týmech, jsou méně zaměřené na sebe, osobní ego je pro ně méně důležité než úspěch organizace nebo podnikatelského nápadu (FAO, oddíl I: Podnikání a podpůrné instituce: analytický přístup; http://www.fao.org/3/W6882e/w6882e02.htm).

ALE, ženy podnikající na venkově se mohou setkat s mnoha omezeními, protože venkovské oblasti mají tendenci být tradičnější, pokud jde o otázku pohlaví. Sebeúcta a manažerské dovednosti žen žijících na venkově mohou být nižší ve srovnání s ženami žijících ve městech a a přístup k externím finančním zdrojům obtížnější než v městských oblastech.

K LEPŠÍMU POROZUMĚNÍ MOTIVACI si projděte případové studie projektu REWARD. Například:

► Žena, která je farmářkou a chce se posunout dál – Hana Hruba, CZ.
► Dědictví – Charlotte Vassant, FR.

S- specifičnost: Mám jasný cíl? Je jasné, co máme přesně na mysli?
M- měřitelnost: Jak zjistíme, zda jsme dosáhli cíle? Jak budeme měřit náš úspěch?
A- dosažitelnost: Je možné dosáhnout cíle? Co potřebujeme, aby byl cíl dosažitelný?
R- relevantnost: Poskytuje dané podnikání širší priority? Stojí za to s ním začít?
T- časové určení (termín dosažení): Kdy našeho cíle dosáhneme?

www.toolshero.com/personal-development/smart-goals/

Můžete si také projít doplňkový zdroj informací o podnikatelských příležitostech a podnikatelských ekosystémech: Global Entrepreneurship Monitor (GEM), který začal v roce 1999 jako společný výzkumný projekt mezi Babson College (USA) a London Business School (UK). Konsorcium se stalo nejbohatším zdrojem spolehlivých informací o stavu podnikání a podnikatelských ekosystémech po celém světě a každoročně vydává nejen globální zprávu GEM, ale také řadu národních a zvláštních tematických zpráv. Více informací: www.gemconsortium.org

Otázky pro vás:

www.gemconsortium.org/about/gem/5

V koučinku (koučink je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti) existuje model GROW, který pomáhá rozvíjet se a dosáhnout osobních cílů. Prostřednictvím určitých otázek můžete prozkoumat různé fáze, abyste lépe identifikovali a dosáhli svých cílů.

Source: stellarleadership.com

Znalost motivace k zahájení nebo dalšímu rozvoji podnikání je nezbytná k vyhodnocení, jak toho dosáhnout, zvážení, co je k jeho dosažení zapotřebí, a definování akčního plánu s úkoly, které umožňují:

 1. Identifikaci výhod a příjemců
 2. Stanovení časových limitů
 3. Identifikaci hlavních překážek
 4. Identifikaci požadovaných dovedností a znalostí
 5. Identifikaci jednotlivců, skupin, organizací a společnosti, s nimiž můžete pracovat. Pokud budete spolupracovat se správnými lidmi, najdete správná řešení.
 6. Vypracování akčního plánu

Zdroj: bestcadtips.com/transitioning-a-firm-fromautocad-to-revit/from-point-a-to-point-b/

PRO LEPŠÍ POROZUMĚNÍ VAŠICH PODNIKATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ si přečtěte případové studie projektu REWARD. Najděte inspiraci v příkladech:

Jak aplikovat to, co jste se naučili v jiných oblastech – Marie-Sophy Pujol, FR.

Jak ovládnout stávající dovednosti - Andreja Bizjak, SI.

V souladu se svými schopnostmi si můžete vybírat z velké rozmanitosti strategických možností:

 • Vytvoření vlastní firmy,
 • Rozšíření stávajícího podnikání,
 • Rozšíření nabídky doplňkových služeb,
 • Spolupráce s dalšími zemědělci: lepší spolupráce; kolektivní investice, fúze, partnerství,
 • Zapojení se pomocí kontaktů a monitorování podobných firem.

Venkovské oblasti mohou při rozvoji podnikání čelit určitým nevýhodám. Těmito faktory jsou geografická poloha, nízká hustota osídlení, špatná infrastruktura a omezenější zdroje.

V některých zemích je možné využít potenciál inovačních hubů/center v zemědělství: to jsou prostory ve venkovských oblastech, které mohou být ústředním bodem pro poskytování životně důležité digitální infrastruktury a řady podpůrných služeb venkovským podnikům a komunitám. Například tematická skupina ENRD pro venkovská digitální centra:

https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-businesses-rural-digital-hubs_en

Rozvoj kritického myšlení usnadňuje jakoukoli analýzu. Při zvažování podnikatelských příležitostí musíte také analyzovat jejich jeho potenciální překážky a způsoby, jak je překonat.

 

K překonání těchto překážek nezapomeňte :

 • Zkontrolovat národní a regionální opatření zaměřené na malé a střední podniky (MSP) a také nástroje financování rozvoje venkova SZP
 • Zkontrolovat dostupné formace; předávání znalostí a vzájemné učení
 • Kontaktovat národní poradenské služby.
 • Hledat možnosti spolupráce a vytvářet sítí kontaktů
 • Analyzovat finance, včetně analýzy nových zdrojů financování (soukromé financování, rizikový kapitál, financování komunitou atd.), flexibilní a integrované formy podpory, které jsou v ideálním případě poskytovány prostřednictvím „jednotného kontaktního místa“;
 • Zkontrolovat přístup k základním službám, zejména IT a širokopásmovému připojení k internetu pokud plánujete nějaké marketingové aktivity.

Existuje mnoho různých způsobů, jak lze inovace v podnikání uplatnit v multifunkčním zemědělství (MF).

Inovace v podnikání znamená realizaci nových procesů, nápadů, služeb nebo produktů. Může to znamenat uvedení nových a vylepšených produktů nebo služeb na trh (což může vést k vyšším výnosům), zefektivnění stávajícího procesu, nebo řešení aktuálního problému (obojí šetří náklady a čas).

Klíčovým prvkem inovace je to, že zvyšuje příjmy společnosti.

Farma je jedinečný subjekt. Multifunkčnost zahrnuje i díky dalším alternativním zdrojům příjmů jejich diverzifikaci což farmářům umožňuje snížit podnikatelské riziko. Může se jednat o aktivity v cestovním ruchu nebo další doplňkové aktivity na farmě, např. přímý prodej, otevření restaurace, nabídka sportovních aktivit, nabídka školení o místních tradicích. V posledních letech mnoho farmářů začalo nabízet služby s didaktickými a sociálními aktivitami určené pro studenty nebo znevýhodněné osoby. Multifunkčnost přímo souvisí jak s udržitelností farem, tak s nabídkou služeb pro společnost. Dává příležitost rozpoznat přírodní, kulturní a historické charakteristiky farmy.

 

 1. Inovace prostřednictvím koncentrace: převzetí ověřeného podnikatelského modelu a jeho přizpůsobení novým podmínkám.
 2. Inovace opětovného využití: převzetí stávajícího obchodního modelu a jeho aplikace při řešení nových problémů.
 3. Inkrementální inovace: vytváření řešení prostřednictvím lepších prvků, uživatelských zkušeností a / nebo procesů. Vytvoření konkurenčního produktu s vyšší kvalitou, rychlostí a výkonem bez zvýšení ceny při zachování vysokých marží - to je invoace.

Začínající podniky mohou kombinovat různé formy inovací a postupně se rozvíjet tak, aby přinesly zásadní změnu ve způsobu řešení problému.

Pomocí pravidla 80/20 můžete připravit plán.
Pravidlo v tomto případě navrhuje zachovat základy řešení založené na konkurenčních produktech a chování uživatelů (80%) a zároveň odlišit váš nápad koncentrací, opětovným využitím nebo inkrementální inovací (20%). Těchto 20% představuje vaši inovaci a konkurenční výhodu.
(Zdroj: Forbes article).

 • Podpora podnikání na venkově: proces, který pomáhá podnikům se změnami a inovacemi, aby se mohly přizpůsobit vznikajícím výzvám a těžit z nových příležitostí. Tyto přístupy jsou obvykle založeny na „podpůrném ekosystému“ zahrnujícím více prvků a postupů, jako je vzájemné učení, sdílené pracovní prostory, koučování, mentoring, školení, inkubátory, akcelerátory, investiční financování a sdílené technické vybavení.
 • Obchodní akcelerátory a podnikatelské inkubátory: jsou dva typy modelů podpory podnikání, které se staly dobře známými v posledních dvaceti letech. Tyto nástroje se liší použitými metodami, cílovými skupinami a časovými osami (viz tabulka).

Zdroj: ENRD

V současné složité situaci je ještě důležitější aplikovat jakoukoli inovaci v multifunkčním zemědělství, která bude udržitelným způsobem respektovat ekonomické, sociální a environmentální cíle. Evropská unie nabízí mnoho nástrojů, podpory; zde uvádíme ty nejdůležitější:

 • Programy rozvoje venkova SZP mohou nabídnout konkrétní příležitosti prostřednictvím:
  • LEADER (Opatření 19)
  • Poradenských služeb (Opatření 2)
  • Spolupráce (Opatření 16) a technická pomoci (Opatření 20)).
 • Zemědělská Evropská inovační partnerství (EIP-AGRI) mají napomoci podporovat konkurenceschopné a udržitelné zemědělství a lesnictví tak, abychom „s méně dosáhli více“. Přispívá k zajištění stálého přísunu potravin, krmiv a biomateriálů a rozvíjí spolupráci v souladu se základními přírodními zdroji, na nichž závisí zemědělství. Síť EIP-AGRI vytvořila podskupinu pro inovace.
 • Různé fondy EU určené zejména na „výzkum a inovace“; např. projekt LIAISON k uvolnění potenciálu „práce v partnerství pro inovace“ v zemědělství, lesnictví a venkovském podnikání
  (https://liaison2020.eu/)
 • Sítě kontaktů např.: https://www.innovatorsinculturalheritage.eu/registeredarea/innovations
 • Doplňková výroba;
 • Drony;
 • Samořídící auta;
 • Cloudové výpočty a internet věcí;
 • Decentralizované energetické systémy;
 • Budoucnost potravin;
 • Budoucnost vzdělávání;
 • Budoucnost zdraví;
 • Digitální propojení;
 • Posun v hodnotách a preferencích.

www.oecd.org/rural/rural-development-conference/10-Key-Drivers-Rural-Change.pdf

Podívejte se na problematiku jinýma očima a přečtěte si případové studie projektu REWARD. Například:

Tatjana Stancar, SI.

Olea Cosmeticos, ES (inovativní služby a produkty)

Existuje mnoho různých způsobů, jak lze inovace v podnikání promítnou i do podnikání v oblasti venkovského kulturního dědictví. Projděte si předchozí slajdy 13 a 14, ve kterých se dozvíte více o inovacích a koncepcích v začátcích podnikání.

Rozmanitost aktivit kulturního dědictví, ať už hmotných (muzea, budovy, archeologická naleziště, archivy) nebo nehmotných (jako jsou kulturní akce), je základním kamenem evropské identity a katalyzátorem sociálního začlenění.

Zdroj: https://www.interregeurope.eu/share.

Rok 2018 vyhlásila EU rokem kulturního dědictví.

„Podporujeme Panevropskou chartu venkovského dědictví, která prosazuje udržitelný rozvoj. „Správa půdy má klíčovou roli v komunikaci mezi občany a životním prostředím. Politiky musí stimulovat poskytování veřejných statků, včetně ochrany evropského přírodního a kulturního dědictví (...) Venkovská krajina, mozaiky přírodních geologických struktur a lidská činnost v zemědělství, lesnictví a ve vybudovaných sídel poskytují možná největší kulturní dědictví, jaké existuje. (Zdroj: own initiative opinion,Tom Jones, EESC).

Nové aktivity, ve kterých lze uplatnit inovace, se mohou zaměřit na:

 • Dny otevřených farem, návštěvy škol na venkově, řemeslné a jiné veletrhy a kulturní festivaly za účelem budování propojení mezi obyvateli venkova a měst prostřednictvím kulturních projektů,
 • Udržitelný cestovní ruch, umožnění lidem z měst ocenit kulturní hodnoty venkovských oblastí, přičemž stále více lidí se rozhoduje pro život na venkově a práci v odlehlých osadách,
 • Marketing venkovských kulturních produktů, včetně gastronomického dědictví, na podporu chráněného statusu zeměpisné značky, který poskytuje občanům záruku kvality.

Zde několik příkladů, které vás mohou inspirovat.

 • „Nové partnerství - St. Francis Way je inovativní příklad z Itálie”
  V regionu Umbrie se zaměřují na kulturní dědictví (hmotné i nehmotné) a podporují udržitelný cestovní ruch. Rozvíjejí také inovativní řízení aktivit kulturního dědictví, kdy dochází k zapojení zúčastněných stran z veřejného a soukromého sektoru a také organizace občanské společnosti.
  ► Zdroj: www.viadifrancesco.it/en
 • Trasa návštěvy “Vinné stezky” a online ochutnávka vína
  Vznikly zde gastronomické trasy k objevování místních tradic; založené na venkovských tradicích, kulturních centrech a muzeích s využitím nových IT nástrojů, které umožňují „online“ setkání s producenty vína a prezentaci jejich produktů.
  ► Zdroj: www.welcomingestateswebsite.com
 • SZP a Programy rozvoje venkova nabízí specifické příležitosti prostřednictvím:
  • LEADER (Opatření 19)
  • Poradenské služby (Opatření 2)
  • Spoluprace (Opatření 16) a Technická pomoc (Opatření 20).
 • EU zakládající networkingové sítě & komunity:
  • „Inovátoři v oblasti kulurního dědictví”
   www.innovatorsinculturalheritage.eu,
  • www.cultrural.eu, atd.
 • Soukromé organizace nebo sítě:
 • Evropské historické domy: www.europeanhistorichouses.eu
 • Europa Nostra: www.europanostra.org, etc

Podívejte se na věc jinýma očima a přečtěte si případové studie projektu REWARD.

Restart – Jacqueline Cottier, FR.

Wiśniowy Gaj, PL.

a mnoho dalších příběhů, které Vás mohou inspirovat!

Dochází k proměně venkovských oblastí. Současná globalizace mění v Evropě také venkov, včetně demografických jevů, změn v ekonomické struktuře a institucionálních změn. Vzhledem k technologickému pokroku a zesílené konkurenci na zemědělských trzích je zásadní najít nové způsoby podnikání. Zdroj: OECD, 2019

Inovace jsou nezbytností pro všechny regiony, ať už venkovské či nikoli.

Jako podnikatel potřebujete identifikovat:

 1. Osobní vlastnosti.
 2. Charakteristiky farmy.
 3. Aktivity a procesy, které se odehrávají na vaší farmě.
 4. Specifické potřeby farmy abyste to mohli vše plně využívat.

Nezapomeňte se inspirovat v Případových studiích projektu REWARD!

 

Farma je jedinečná entita. I když je proces inovování velmi individuální, pokuste se sepsat seznam potenciálních výchozích bodů, které vám umožní diverzifikovat zdroje zemědělského příjmu, abyste plně využili jeho možnou multifunkčnost. Přidejte na tento seznam 3 potenciální nástroje podpory a osvědčené postupy, které byste měliprozkoumat , abyste získali další inspiraci.

Klikněte na tlačítko níže

Source: ENRD Thematic Group on Smart and Competitive Rural Businesses

TOP