Modul 2

ZAGON PODJETNIŠTVA Z VEČNAMENSKIM KMETIJSTVOM

PREGLED

Ta modul nam pomaga pri razumevanju podjetništva.

Pojasni nam kako izboljšati samozaupanje in katera vprašanja si moramo zastaviti pri iskanju novih rešitev ob začetku ali nadaljnjem razvoju inovativnega poslovanja na podeželju.

Prav tako nas seznanja z izkušnjami naših junakinj iz študij primerov projekta REWARD, ki nam bolje razložijo kako se inovativne ideje prilagodijo in izvedejo.

UČNI CILJI

Znanje:

Sposobni boste oblikovati vprašanja na katere morate odgovoriti ob ustanovitvi (ali nadaljnjem razvoju) novega podjetja (dopolnilne dejavnosti) ter prepoznati priložnosti, ki omogočajo nadaljnji razvoj vaših idej z uporabo inovativnih rešitev in ustanovitvijo zagonskega podjetja.

Veščine:

Razvili boste veščine za oceno vaše dejanske motivacije, prepoznali potencialne priložnosti za razvoj vašega podjetja, razširili svoje kmetijske dejavnosti ali v celoti izkoristili potencial podeželske kulturne dediščine.

Kompetence:

Izboljšali boste svoje podjetniške kompetence in prepoznali strategije, ki jih potrebujete za nadaljnji razvoj kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, s posebnim poudarkom na inovacijah in zagonu idej.

 

Angleška beseda “entrepreneur” , ki pomeni podjetnik, izvira iz francoske besede „entreprendre”, ki pomeni prevzeti, lotiti se.

Koncept podjetništva je težko definirati. Za boljše razumevanje lahko s sklicevanjem na FAO podamo kombinacijo nekaterih definicij :

 • “sila, ki mobilizira druge vire za zadovoljitev neizpolnjenega tržnega povpraševanja”,
 • sposobnost ustvariti in zgraditi nekaj iz skoraj ničesar””,
 • “postopek ustvarjanja vrednosti z izjemnim združevanjem virov za izkoriščanje priložnosti”. (combined definitions of entrepreneurship by Jones and Sakong, 1980; Timmons, 1989; Stevenson, et al., 1985. FAO).

Podjetnik je oseba, ki ustvarja nove kombinacije proizvodnih dejavnikov kot so nove metode za proizvodnjo, novi izdelki, novi trgi, novi viri dobave in nove organizacijske oblike; ali kot oseba, ki rada tvega; ali kot oseba, ki z izkoriščanjem tržnih priložnosti odpravi neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem; ali tisti, ki je lastnik in upravlja podjetje (Tyson, Petrin, Rogers, 1994, p. 2-3).

Motivacija za ukrepanje je lahko zunanja ali notranja.

Vir: https://elearninginfographics.com/3-types-of-motivation-infographic/

Dobro premislite, kaj je to. Razumeti morate lastno motivacijo, preden se vključite; dolgoročno boste bolj zadovoljni. Izognili se boste tudi napačnim razlogom.

Nekaj razlogov, da postanemo podjetnik:

 • Prilagodljivost ali da postanemo sam svoj šef,
 • Nadzor nad lastnimi odločitvami ali želja po spremembi,
 • Skupinsko delo,
 • Trajna zapuščina,
 • Zadovoljstvo s svojim delom,
 • Osebna rast in dosežki ,
 • Denar in finančna neodvisnost.

Dodatno se vprašajte o osebnih okoliščinah in poslovnem okolju. Tukaj je nekaj osnovnih pomislekov:

 • Izobraževanje: ali potrebujete dodatno ali specifično usposabljanje za začetek vašega poslovanja?
 • Značilnosti lokalnega okolja: ali obstaja kakšen podporni ali svetovalni sistem lokalnih oblasti, s katerim bi lahko sodelovali?
 • Ovire za razvoj podjetništva: ste stigmatizirani kot oseba s podeželskim poreklom?

Ne pozabite, da lahko prek interneta brezplačno dostopate do zelo dobre literature in motivacijskih pogovorov, na primer:

 • “Discover Your True North,” strokovnjaka za vodstvo s Harvarda in avtorja uspešnice, Bill George.
 • glejte TEDX www.ted.com

Podjetniška ideja je ideja, ki jo ima oseba in jo lahko spremeni v posel.

Vprašanje za vas: Kakšen posel lahko zaženem? Katere usluge lahko ponudim?

Preden vašo idejo spremenite v poslovni načrt, morate določiti:

 • Vaše znanje, veščine in kompetence potrebne za podjetnika
 • Cilje podjetja in podjetniško strategijo,
 • Vaš odnos do družbene prepoznavnosti in odgovornosti,
 • Odnos do lastnine, itd.

Najpomembnejše spretnosti podjetnika:

 • Radovednost
 • Upravlajnje s časom
 • Strateško razmišljanje
 • Ustvariti blagovno znamko
 • Učinkovitost
 • Odpornost
 • Mreženje
 • Komunikacija
 • Prodaja
 • Finance

Koncept, značilnosti, podjetniška motivacija itd. se neposredno nanašajo tako na moške kot na ženske. V značilnostih, kot so dosežki, samostojnost, agresivnost, neodvisnost in dobrohotnost med podjetnicami in podjetniki ni razlik, kot tudi ni razlik pri nagnjenosti za prevzemanje tveganj med podjetniki in podjetnicami (Hisrich and Brush, 1984).

Raziskave kažejo, da lahko podjetnice stvari počnejo drugače. Na primer, v primerjavi z moškimi podjetniki, ženske ponavadi delajo pogosteje v skupinah, so manj samosvoje, osebni ego jim je manj pomemben kot uspeh organizacije ali poslovne ideje, ki ji sledijo. (FAO, Section I: Entrepreneurship and supporting institutions: an analytical approach; http://www.fao.org/3/W6882e/w6882e02.htm).

Toda podeželske ženske podjetnice lahko naletijo na številne omejitve, saj so podeželska območja pri vprašanju spola običajno bolj tradicionalna. Njihova samopodoba in vodstvene sposobnosti so lahko nižje v primerjavi z mestnimi ženskami, dostop do zunanjih finančnih virov pa težji kot na urbanih območjih.

BOLJŠE RAZUMEVANJE MOTIVIRANOSTI preberite študije primerov projekta REWARD, npr. :
► ukvarjala se je že s kmetovanjem in je imela potrebo, da gre naprej – Hana Hruba, CZ.
► Ali dedovanje – Charlotte Vassant, FR.

S- (Specific) Posebnost: ali je cilj jasen? Je jasno, kaj točno mislimo?

M- (Measurable) Merljivost: kako bomo vedeli, ali smo jo dosegli? Kako bomo merili svoj uspeh?

A- (Attainable) Dosegljivo: ali je mogoče ta cilj doseči? Kaj potrebujemo, da je to dosegljivo?

R- (Relevant) Ustrezno: ali prinaša širše prednostne naloge? Se splača narediti?

T- (Time Bound) Časovno omejen (v časovnem okviru, ob roku): do kdaj bomo to dosegli?

www.toolshero.com/personal-development/smart-goals/

Ogledate si lahko tudi pomemben vir informacij o podjetniških priložnostih in podjetniških ekosistemih:Global Entrepreneurship Monitor (GEM)- Globalni podjetniški monitoring se je začel leta 1999 kot skupni raziskovalni projekt med Babson College (ZDA) in London Business School (UK). Konzorcij je postal najbogatejši vir zanesljivih informacij o stanju podjetništva in podjetniških ekosistemov po vsem svetu, saj vsako leto objavlja ne le globalno poročilo GEM, temveč vsako leto vrsto nacionalnih in posebnih poročil. Več informacij: www.gemconsortium.org

Vprašanje za vas:

www.gemconsortium.org/about/gem/5

pri coaching-u (interaktivni proces, ki pomaga posameznikom in podjetjem, da dosežejo hitre in odlične rezultate) obstaja model GROW (RAST), ki vam lahko pomaga pri razvoju in doseganju vaših ciljev. Z določenimi vprašanji lahko raziščete različne faze s katerimi boste bolje prepoznali in dosegli svoje cilje.

Vir: stellarleadership.com

 

Poznavanje vaše motivacije za začetek ali nadaljnjo rast vašega podjetja je potrebno, da ocenite, kako to doseči, razmislite, kaj je potrebno za njegovo uresničitev, in določite akcijski načrt z nalogami, ki to omogočajo:

 1. Določitev ugodnosti in upravičencev
 2. Določitev časovnih omejitev
 3. Določitev glavnih ovir
 4. Določitev spretnosti in znanja , ki ga potrebujemo
 5. Določitev posameznikov, skupin, organizacij in podjetij s katerimi bomo sodelovali. Če se obr nete na prave ljudi, boste našli tudi prave rešitve.
 6. Razvoj akcijskega načrta.

Vir: bestcadtips.com/transitioning-a-firm-fromautocad-to-revit/from-point-a-to-point-b/

ZA BOLJŠE RAZUMEVANJE VAŠIH PODJETNIŠKIH PRILOŽNOSTI preberite o študijah primerov projekta REWARD. Najdite svojo inspiracijo pri:

Kako uporabiti tisto, kar sem se naučila v drugih panogah – Marie-Sophy Pujol, FR.

Kako obvladati svoje obstoječe veščine - Andreja Bizjak, SI.

V skladu s svojimi podjetniškimi spretnostmi lahko izbirate med široko paleto strateških možnosti:

 • Ustvarite svoje lastno podjetje,
 • Povečate oz. razširite že obstoječe podjetje,
 • Ponudite dodatne usluge,
 • Sodelovanje z drugimi kmeti: povečano sodelovanje; kolektivne naložbe, partnerstvo…
 • Angažirajte se z uporabo mreženja in spremljanjem podobnih podjetij.

Podeželje lahko predstavlja oviro za razvoj podjetništva. Najpomembnejši dejavniki so običajno povezani z geografijo, prebivalstvom, infrastrukturo in viri. Prepričajte se, da boste izkoristili podjetniški potencial skladno z lokalnimi dejavniki.

Izkoristite lahko potencial podeželskih digitalnih vozlišč: lokalni prostori na podeželju so lahko osrednja točka za zagotavljanje dejavne digitalne infrastrukture in vrsto drugih podpornih storitev podeželskim podjetjem in skupnostim.

Primer za to-ENRD Tematska skupina za podeželska digitalna vozlišča :

https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-businesses-rural-digital-hubs_en

Razvoj kritičnosti olajša vsako analizo. Ko razmišljate o podjetniških priložnostih, morate analizirati tudi njegove potencialne ovire in njihovo premagovanje.

Pri premagovanju teh ovir ne pozabite:

 • Preveriti nacionalno in lokalne razvojne politike, namenjene malim in srednje velikim podjetjem (MSP), pa tudi instrumente financiranja razvoja podeželja Skupne kmetijske politike (SKP)
 • Preveriti obstoječa usposabljanja, možnosti prenosa znanja in vzajemnega učenja.
 • Obrniti se na nacionalne svetovalne agencije, zbornice,... za različne podporne programe
 • Iskati priložnosti za sodelovanja in mreženja.
 • Pregledati možnosti različnega financiranja, skupaj z novimi skladi (zasebni, tvegani kapital, financiranje skupnosti itd.), prilagodljive in integrirane oblike podpore, ki bi bile v najboljšem primeru na voljo na točki„vse na enem mestu“ (inkubatorji,…)
 • Preveriti dostop do osnovnih storitev , še posebno do informacijsko-komunkacijske tehnologije in dostopa do internetnega omrežja.

Poslovne inovacije lahko na mnogo različnih načinov vključimo v večnamensko kmetijstvo.

O poslovni inovaciji govorimo takrat, ko podjetje izvaja nove procese, uresničuje nove ideje in storitve ali proizvode s ciljem izboljšanja dobička. To bi lahko pomenilo lansiranje novih in izboljšanih izdelkov ali storitev, izboljšanje učinkovitosti obstoječih postopkov ali reševanje trenutnega poslovnega problema (oboje zmanjšuje stroške in prihrani čas).

Bistvo inovacij je, da prinašajo podjetju dobiček.

Kmetija je edinstvena poslovna enota. Večnamensko kmetovanje nam omogoča prihodke iz različnih virov in zmanjšuje poslovna tveganja z uporabo alternativnih virov. Kmetija se lahko ukvarja z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi od turizma do prodaje na kmetiji, gostinstvom, ponudbo športnih dejavnosti, tečajev o lokalni dediščini. V zadnjih letih se je na kmetijah pojavilo mnogo izobraževalnih in socialnih aktivnosti, predvsem za učence ali ranljive osebe. Večnamenske kmetije so neposredno povezane z načelom trajnosti in družbene odgovornosti. Tak način omogoča prepoznavanje naravnih, kulturnih in zgodovinskih značilnosti kmetije.

 

 1. Inovacijami z adaptacijo: sprejetje potrjenega poslovnega modela in njegovo prilagajanje novim razmeram.
 2. Inovacijami s preoblikovanjem: sprejetje obstoječega poslovnega modela in njegovo preoblikovanje za reševanje novih problemov.
 3. Dodatnimi inovacijami: ustvarjanje vrhunskih rešitev z boljšimi funkcijami, uporabniško izkušnjo in / ali procesi. Ustvarjanje konkurenčnega izdelka z višjo kakovostjo in zmogljivostjo, ne da bi povečali ceno ob ohranitvi visoke marže, je prav tako inovacija.

Zagonsko podjetje lahko tudi kombinira različne oblike inovacij in se postopoma razvija tako, da le te predstavljajo korenito spremembo v načinu reševanja problemov.

Uporabite lahko pravilo 80/20 kot prispevek in načrtovanje. Pravilo v tem primeru predlaga ohranjanje obstoječih konkurenčnih izdelkov in obstoječem vedenju uporabnikov (80%), hkrati pa svojo idejo uresničite s prilagajanjem, preusmeritvijo ali postopno inovacijo (20%). 20% torej predstavlja vašo inovativnost in konkurenčno prednost. (Vir: Forbes article).

 • Podpora podeželskemu podjetništvu: instrument pomoči podjetjem pri spremembah in inovacijah ter prilagajanju novim izzivom z izkoriščanjem novih priložnosti. Ti pristopi običajno temeljijo na „podpornem ekosistemu“, ki vključuje več elementov in praks, kot so vzajemno učenje, skupni delovni prostori, poučevanje, mentorstvo, usposabljanje, inkubatorji, pospeševalniki, investicijsko financiranje in skupna tehnična oprema.
 • V zadnjih dvajsetih letih se še posebej pojavljata dva modela poslovih podpor: poslovni pospeševalnik in podjetniški inkubator: Ta dva modela uporabljata različna orodja, ki se razlikujejo glede na uporabljene metode, ciljne skupine in časovne okvire (glej tabelo). Vir: ENRD

V času COVID-19 je še bolj pomembno, da so inovacije, vpeljane na večnamenskih kmetijah, skladne s trajnostnim razvojem, ob upoštevanju ekonomskih, družbenih in okoljskih ciljev. Evropska unija ponuja veliko orodij, ki to podpirajo. Tukaj predstavljamo najpomembnejše:

 • Programi za razvoj podeželja SKP lahko nudijo posebne priložnosti z/s:
  • LEADER programi (Ukrep 19)
  • Svetovalnimi storitvami (ukrep 2)
  • Ukrepi sodelovanja (ukrep 16) in ukrepi tehnične pomoči (ukrep 20).)
 • Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI) želi spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetovanje in gozdarstvo, ki „doseže več in bolje iz manj“. Prispeva k zagotavljanju stalne oskrbe s hrano, krmo in biomateriali, razvija svoje delo v sozvočju z bistvenimi naravnimi viri od katerih je odvisno kmetovanje. Mreža EIP-AGRI je ustanovila podskupino za inovacije.
 • Različni skladi EU namenjeni zlasti „raziskavam in inovacijam“; npr. projekt LIAISON za izkoriščanje potenciala „partnerstva za inovacije“ v kmetijstvu, gozdarstvu in podeželskem podjetništvu.(https://liaison2020.eu/)
 • Namenska omrežja npr.: https://www.innovatorsinculturalheritage.eu/registeredarea/innovations
 • Distribucijska proizvodnja;
 • Droni;
 • Avtomobili brez voznika;
 • Računalništvo v oblaku in internetne strani;
 • Decentralizirani energetski sistemi;
 • Prihodnost hrane;
 • Prihodnost izobraževanja;
 • Prihodnost zdravja;
 • Digitalna povezljivost;
 • Premik vrednosti in preferenc.

www.oecd.org/rural/rural-development-conference/10-Key-Drivers-Rural-Change.pdf

Razmišljanje izven okvirov v študijah primerov projekta REWARD:

Tatjana Stancar, SI.

Olea Cosmeticos, ES (inovativne storitve in proizvodnja)

Obstaja veliko različnih načinov, kako lahko za poslovne inovacije na podeželskih območjih uporabimo kulturno dediščino ( preberite diapozitiva 13 in 14, če želite izvedeti več o inovacijah in zagonskih konceptih).

Raznolikost dobrin kulturne dediščine, bodisi snovna (muzeji, zgradbe, arheološka najdišča, arhivi) ali nesnovna (kot so kulturni dogodki in prireditve), predstavlja temelj evropske identitete in socialne vključenosti

Vir: https://www.interregeurope.eu/share.

EU se je na to temo osredotoča zlasti v
letou kulturne dediščine 2018.

„Podpiramo Panevropsko listino o podeželski dediščini, ki spodbuja trajnostni prostorski razvoj in sklic na Deklaracijo iz Cork-a 2.0 leta 2016: “Upravljanje zemljišč ima ključno vlogo med državljani in okoljem.
Politike morajo zagotavljati okoljske javne dobrine, vključno z ohranjanjem evropske naravne in kulturne dediščine (…) Podeželska pokrajina, mozaik naravnih geoloških struktur in človeški odtisi kmetijstva, gozdarstva, jezer, rek in grajenih naselij, morda največja kulturna dediščina.
(Vir,osebna pobuda -Tom Jones, EESC).

Inovacije z uporabo kulturne dediščine lahko vključimo v:

 • Dneve odprtih vrat, šolske ekskurzije, dogodke, obrtne in druge sejme ter kulturne festivale s katerimi gradimo mostove med podeželskimi in mestnimi prebivalci z raznovrstnimi kulturnimi projekti
 • Trajnostni turizem, ki občanom približa kulturne vrednote podeželja in jih spodbuja, da se vse bolj odločajo za življenje na podeželju in delo v odmaknejnih naseljih,
 • Trženje podeželskih kulturnih proizvodov, vključno s kulinarično dediščino s katero promoviramo zaščiteno geografsko poreklo, ki porošnikom zagotavlja kakovost in sledljivost.

Spodnji primeri vas bodo navdihnili:

 • „Nova partnerstva - St. Francis Way/ Pot svetega Frančiška, inovativen primer iz Italije”
  Za italijansko regijo Umbrijanarejen potopis ovrednoti kulturno dediščino (materialno in nematerialno), hkrati pa spodbuja k trajnostnemu, vključujočemu in počasnemu turizmu. Razvoj inovativnega, participativnega upravljanja dobrin kulturne dediščine z zainteresiranimi stranmi iz javnega in zasebnega sektorja ter akterji iz organizacij civilne družbe, je dodatna prednost tega projekta, kot lahko preberemo na njihovi spletni strani.
  ► Vir: www.viadifrancesco.it/en
 • Vodnik proizvodov “Vinske ceste” in testiranje na daljavo
  Kulinarični vodniki s katerimi raziskujemo dediščino lokalne hrane; ustvarjeni so na tradicionalnem podeželju in temeljijo na kulturnih središčih in muzejih, z uporabo novih informacijsko komunikacijskih orodjih, ki omogočajo „spletna“ srečanja s proizvajalci vin, kjer ti predstavljajo in okušajo svoje izdelke.
  ► Vir: www.welcomingestateswebsite.com
 • Programi za razvoj podeželja SKP lahko nudijo posebne priložnosti z:
  • LEADER (Ukrep 19)
  • Svetovalne storitve (ukrep 2)
  • Ukrep sodelovanja (ukrep 16) in ukrep tehnične pomoči (ukrep 20).
 • Mreže in skupnosti, ki jih financira EU:
  • „Inovatorji v kulturni dediščini” www.innovatorsinculturalheritage.eu,
  • www.cultrural.eu, etc
 • Namenske zasebne organizacije ali mreže:
  • European Historic Houses/ Evropske zgodovinske hiše:
   www.europeanhistorichouses.eu
  • EuropaNostra/Naša Evropa: www.europanostra.org, itd.

Odkrite razmišljanje „IZVEN OKVIROV” in preberite študije primerov projekta REWARD

Ponovno uvedite lokalno znamko – Jacqueline Cottier, FR.

Wiśniowy Gaj, PL.

in mnoge druge, ki vas bodo navdihnile!

Soočamo se z metamorfozo podeželskih območij. Obdobje globalizacije spreminja tudi podeželje v Evropi, vključno z demografskimi pojavi in spremembami v gospodarski strukturi. Sem spadajo tudi institucionalne spremembe, saj imajo vlade na podeželju manj prevladujočo vlogo. Glede na tehnološki napredek in okrepljeno konkurenco na kmetijskih trgih je ključnega pomena najti nove načine poslovanja. Vir: OECD, 2019

Inovacije so nujne za vse regije, najsi bodo na podeželju ali ne.

Kot podjetnik boste morali določiti:

 1. Vaše osebne lastnosti;
 2. Značilnosti kmetijskega podjetja;
 3. Dejavnosti in procesi, ki se izvajajo na vaši kmetiji in
 4. Posebne potrebe kmetijskega podjetja, da boste lahko analizirali, kako jih celostno uporabiti.

Ne pozabite poiskati nekaj navdiha v študijah primera REWARD!

Kmetija je edinstvena organizacija. Čeprav je postopek poslovne inovacije zelo individualen, se vprašajte ali ste sestavili seznam potencialnih izhodišč, ki vam omogočajo raznolikost virov dohodka na kmetiji, tako da v celoti izkoristite njen potencial za razvoj dopolnilnih dejavnsti? Na ta seznam dodajte 3 potencialna orodja za podporo in najboljše prakse, ki bi jih morali preveriti za nadaljno inspiracijo.

Kliknite na spodnji gumb in začnite s samoocenjevanjem.

Vir: ENRD Thematic Group on Smart and Competitive Rural Businesses

TOP