ZBIRNO POROČILO

Ženske igrajo pomembno vlogo v trajnostnem razvoju podeželja. Predstavljajo 49 % podeželskega prebivalstva in so vitalni del podeželske družbe.

Strukturne spremembe v kmetijstvu konec dvajsetega stoletja – deagrarizacija, pluriaktivnost, preoblikovanje družinskih kmetij itd. – so povzročile izseljevanje žensk s podeželja v urbana središča, kjer so našle boljše priložnosti za zaposlitve.

Kljub opisanim razmeram obstajajo priložnosti za krepitev vlog žensk na podeželju, priložnosti, ki bodo izboljšale njihov ekonomski in socialni položaj. V mnogih primerih pa je potrebna korenita sprememba tradicionalnih vlog, moških in ženskih

 • Danes ženske omogočajo proizvodnjo polovice svetovne hrane, njihovo delo prestavlja dve tretjini celotnega svetovnega dela, vendar pa prejemajo le 10 % svetovnega dohodka. Neenakost med moškimi in ženskami se ohranja s pomanjkanjem zaposlitvenih možnosti, nižjimi plačami in pomanjkljivim sodelovanjem pri odločanju, razlika na podeželju pa je še večja.

 • Po raziskavah so mlade in podeželske ženske srednjih let dobro izobražene. To je za sprejemanje novih izzivov zelo pomembno in se odraža v pozitivnem odnosu do podjetništva. Prednosti podeželskih žensk na trgu dela vključujejo izobrazbo, kvalifikacije, poklicne izkušnje, sposobnost dela v timu, kreativnost, odpornost na stres, pa tudi dobro organizacijo dela, občutek odgovornosti, disciplino in koncentracijo.

  Izboljšanje zaposlitvenih možnosti žensk, spodbujanje soodgovornosti in enakost vlog moških in žensk pri vodenju gospodinjstva so osnovni pogoji za trajnostni razvoj podeželja.
 • Večnamensko kmetijstvo pomeni vpeljavo novih, nekmetijskih dejavnosti na kmetiji, ki lahko vključujejo proizvodnjo in predelavo visokokakovostne hrane (npr. ekološko kmetijstvo, ki temelji na tradiciji in lokalnemu poreklu), neposredni prodaji hrane in kmetijskih proizvodov, proizvodnja energije, ne-kmetijske poslovne dejavnosti (turizem na kmetiji, storitve, prodaja, ročna dela), upravljanje podeželske krajine, storitvene dejavnosti, socialne storitve, predšolska vzgoja idr.

 • Bolj večnamensko postane kmetijstvo, večja je vloga žensk. Privlačnost večnamenskosti je predvsem posledica dejstva, da omogoča pridobivanje dodatnih prihodkov, ki so posledica diverzifikacije kot zgolj tistih, ki so posledica kmetijske proizvodnje.

 • Večnamenske oz. dopolnilne dejavnosti na kmetijah ponujajo nove zaposlitvene priložnosti, v večini primerov so to dejavnosti, za katere ženske na podeželju običajno niso bile plačane. To je nova priložnost za ženske, da te dejavnosti postanejo profesionalne in da vstopijo na trg delovne sile.
 • Evropa je pomemben vir dediščine – večina le-te se nahaja na podeželju – ta pa ponuja neomejene možnosti teritorialnega razvoja in trajnosti. Zapuščina udejstvovanja lokalnih kultur na območjih nekega naroda se odraža v kompleksu dediščine, ki vključuje tako naravno in kulturno okolje ter pokrajino kot tako.

 • Ženske so tradicionalno imele pomembno vlogo pri prenašanju kulturne dediščine. Prenos modrosti, spretnosti in znanj, povezanih z vsakdanjim življenjem in običaji, igrajo temeljno vlogo pri povezanosti družinskega in družbenega življenja.

 • Ta vloga je bila temeljna pri medgeneracijskem prenosu znanja, pri vzgoji in socializaciji otrok, pri sporočanju pomenov in veščin, povezanih z jezikom, verovanji, ustnim izročilom, pesmimi, plesi, zgodbami, igrami, legendami ...

 • Iskanje novih vlog
 • Iskanje novih vlog dediščine je večinoma omejeno na podeželska območja, ki vključujejo oživljajoče se strukture preteklosti in jim dajejo pomen v sedanjosti, izven čisto identične, se zdi optimalna smer delovanja.

 • Povezovanje večnamenskih dejavnosti z neizmerno kulturno dediščino, ki jo imamo, se ne zdi le dobra priložnost, ampak je tudi obveznost, da oživimo podeželska območja, da ovrednotimo kulturne dragocenosti naše družbe in ponudimo skupinam, kot so ženske na podeželju, zaposlitvene priložnosti na družinskih kmetijah.
TOP