RAPORT PODSUMOWUJĄCY

Kobiety odgrywają fundamentalną rolę w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Stanowią 49% ludności wiejskiej i mają istotny wkład w życie wiejskich społeczności.

Strukturalne zmiany w rolniczym stylu życia, które zaszły od końca XX wieku - dezagraryzacja, wielozawodowość, „odchodzenie od rolnictwa”, itp. - spowodowały exodus kobiet wiejskich do miast, ze względu na większe i lepsze możliwości zatrudnienia.

Mimo tego scenariusza istnieją szanse na wzmocnienie pozycji kobiet na obszarach wiejskich, szanse, które poprawią ich sytuację ekonomiczną i społeczną. Jednak w wielu przypadkach konieczne są głębokie zmiany w tradycyjnym postrzeganiu roli mężczyzn i kobiet.

 • Dziś kobiety wytwarzają połowę światowej żywności, wykonują dwie trzecie światowej pracy, a jednocześnie otrzymują zaledwie 10% światowych dochodów. Nierówność między mężczyznami i kobietami jest utrwalana przez brak możliwości zatrudnienia, niższe płace i brak udziału w podejmowaniu decyzji a na obszarach wiejskich ta różnica jest większa.

 • Z badań wynika, że ​​młode i w średnim wieku kobiety wiejskie są dobrze wykształcone. Przekłada się to znacząco na podejmowanie nowych wyzwań, których przejawem jest pozytywnie postrzegana przedsiębiorczość. Atutami na rynku pracy kobiet mieszkających na wsi są wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, a także dobra organizacja pracy, poczucie odpowiedzialności, dyscyplina i koncentracja na wykonywaniu zadań.

 • Poprawa możliwości zatrudnienia kobiet, promowanie współdzielenia i równego podziału obowiązków domowych i opiekuńczych między mężczyznami i kobietami wiejskimi to kluczowe czynniki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Rolnictwo wielofunkcyjne oznacza zapoczątkowanie nowej działalności zarobkowej w gospodarstwie rolnym i może obejmować: produkcję i przetwarzanie wysokiej jakości żywności (np. rolnictwo ekologiczne, oparte na tradycyjnych, regionalnych lub lokalnych recepturach itp.), sprzedaż bezpośrednią żywności i produktów rolnych, uprawy rolne na cele energetyczne, pozarolniczą działalność gospodarczą (np. agroturystyka, usługi rolnicze, handel, rękodzieło itp.), ochronę krajobrazu wiejskiego, usługi opiekuńcze, działalność społeczną, wychowanie przedszkolne itp.

 • Im bardziej wielofunkcyjne rolnictwo, tym większa jest rola kobiet. Atrakcyjność wielofunkcyjności wynika przede wszystkim z faktu, że w wyniku dywersyfikacji ich działalności umożliwia ona uzyskiwanie dochodów komplementarnych do dochodów uzyskiwanych z podstawowej produkcji rolnej.

 • Nowe źródła zatrudnienia wynikające z wielofunkcyjności obszarów wiejskich, w większości przypadków odpowiadają działaniom tradycyjnie wykonywanym nieodpłatnie przez kobiety wiejskie. Jest to więc dla kobiet okazja do profesjonalizacji i uczestnictwa w rynku pracy.
 • Europa posiada znaczące zasoby dziedzictwa - z których większość jest rozmieszczona na obszarach wiejskich - oferujące ogromne możliwości w zakresie terytorialnego i zrównoważonego rozwoju. Przejawy lokalnej kultury w poszczególnych narodach są wyraźnie widoczne w całym kompleksie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jak i w samym krajobrazie.

 • Kobiety tradycyjnie odgrywały kluczową rolę jako przekaźniki tradycyjnej kultury. Przekazywanie mądrości, technik i wiedzy związanej z życiem codziennym lub rytuałami odgrywa podstawową rolę w spójności życia rodzinnego i społecznego.

 • Rola ta jest fundamentalna w międzypokoleniowym transferze wiedzy, w edukacji i wychowaniu dzieci, w przekazywaniu znaczeń i umiejętności związanych z językiem, wierzeniami, tradycją ustną, piosenkami, tańcami, opowieściami, grami, legendami.

 • Poszukiwanie nowych funkcji dla dziedzictwa na obszarach wiejskich, obejmujące ożywienie struktur z przeszłości i nadanie im współczesnego znaczenia, poza zwykłym tylko rozpoznaniem, wydaje się optymalnym kierunkiem działania.

 • Łączenie działań wielofunkcyjnych z ogromnym dziedzictwem kulturowym, które posiadamy jest nie tylko dobrą okazją, ale jest również obowiązkiem aby rewitalizować obszary wiejskie, wzbogacać walory dóbr kulturowych naszego społeczeństwa i oferować między innymi kobietom wiejskim możliwości zatrudnienia związane z rodzinnym gospodarstwem rolnym.
TOP