SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Ženy hrají zásadní roli v udržitelném rozvoji venkovských oblastí. Představují 49 % venkovského obyvatelstva a zásadně přispívají k rozvoji venkova.

Strukturální změny v zemědělství a způsobu života zemědělských rodin, ke kterým došlo od konce 20. století - deagrarianizace, pluriaktivita, snižování podílu vlastnění farem rodinami atd., - způsobily odchod venkovských žen do městských oblastí, kde jsou větší a lepší pracovní příležitosti.

Navzdory tomuto scénáři existují příležitosti pro posílení postavení žen ve venkovských oblastech, příležitosti, které zlepší ekonomické a sociální postavení žen. V mnoha případech jsou však v tradiční roli mužů a žen nezbytné zásadní změny.

 • Dnes se ženy podílejí na výrobě poloviny světového jídla, dělají dvě třetiny světové práce, přesto získávají pouze 10 % světového příjmu. Přestože nerovnost mezi muži a ženami přetrvává kvůli nedostatku pracovních příležitostí, nižším platům a nedostatečnou účasti na rozhodování, rozdíl ve venkovských oblastech je ještě větší.

 • Podle výzkumu jsou ženy žijící na venkově dobře vzdělané. To se významně promítá do přijímání nových výzev, které se mohou projevovat pozitivně ve vnímaní podnikání. Mezi výhody žen žijících na venkově patří vzdělání, kvalifikace, odborná praxe, schopnost pracovat v týmu, kreativita, odolnost vůči stresu, dobrá organizace práce, smysl pro zodpovědnost, disciplína a soustředění na plnění úkolů.

 • Zlepšení pracovních příležitostí žen, podpora spoluzodpovědnosti a rovného sdílení úkolů v domácnosti a péči mezi venkovskými muži a ženami, jsou základními faktory udržitelného rozvoje venkova.
 • Multifunkční zemědělství znamená zahájení nových nezemědělských činností na farmě a může zahrnovat výrobu a zpracování vysoce kvalitních potravin (např. ekologické zemědělství založené na tradičních, regionálních nebo místních recepturách atd.), přímý prodej potravin a zemědělských výrobků, zemědělskou výrobu určenou pro výrobu energií, nezemědělské obchodní činnosti (např. agroturistika, zemědělské služby, obchod, řemesla atd.), správu venkovské krajiny, pečovatelské služby, sociální činnosti, předškolní vzdělávání atd.

 • Čím více se zemědělství stává multifunkčním, tím větší je role žen. Atraktivita multifunkčnosti je způsobena hlavně skutečností, že umožňuje získat doplňkové příjmy k příjmům ze zemědělské činnosti v důsledku diverzifikace činností.

 • Nové zdroje zaměstnatelnosti odvozené z multifunkčních činnosti ve venkovských oblastech ve většině případů odpovídají činnostem, které venkovské ženy tradičně provádějí bezplatně. Nyní je pro ženy příležitost profesionalizovat se a účastnit se tak trhu práce.
 • Evropa má významné zdroje kulturního dědictví – většinu z nich můžeme najít ve venkovských oblastech - které nabízejí velké možnosti, pokud jde o územní rozvoj a udržitelnost. Místní kultury zanechaly dědictví, které je unikátní v jednotlivých oblastech a může zahrnovat kulturní, přírodní krajinu.

 • Ženy hrály zásadní roli jako držitelky a přenositelky tradiční kultury. Přenos moudrosti, technik a znalostí souvisejících s každodenním životem nebo rituály hrají zásadní roli v soudržnosti rodinného a sociálního života.

 • Tato role byla zásadní při mezigeneračním předávání znalostí, při vzdělávání a socializaci dětí, při komunikaci významů a dovedností souvisejících s jazykem, přesvědčení, ústní tradice, písní, tanců, příběhů, her, legend.

 • Hledání nového významu dědictví je většinou omezeno na venkovské oblasti, které zahrnují revitalizaci struktury minulosti a nacházení smyslu v současnosti.

 • Propojení multifunkčních činností s obrovským kulturním dědictvím, které máme, se nezdá být jen dobrou příležitostí, ale je také povinností revitalizovat venkovské oblasti, ocenit kulturní výhody naší společnosti a nabídnout skupinám, jako jsou venkovské ženy, pracovní příležitost spojenou s rodinnou farmu.
TOP