IRENA SZEWCZYK

Wiśniowy gaj

ÚVOD

„Wiśniowy Gaj“ („Cherry Orchard“) je farma nacházející se v oblasti Beskydského pohoří Wyspowy v provincii Malopolska. Farma je obklopena tradiční venkovskou krajinou, loukami, poli, lesy, ovocnými sady, původními druhy stromů, keři a květinami. Farma má 200letou tradici a byla zděděna ženou, která do budování farmy dala celé srdce. Farma nabízí služby v agroturistice a vzdělávací činnosti které patří pod Polskou síť národních vzdělávacích farem.

Kromě výše zmíněných aktivit se farma soustřeďuje na produkci regionálních švestek „Suska Sechlońska“ registrovaných pod Chráněným zeměpisným označením (CHZO) v rámci režimu jakosti EU. Prostřednictvím těchto aktivit farma chrání a propaguje kulturní dědictví polské krajiny, její tradice, historické a krajinné hodnoty a žije v souladu s přírodou.

Multifunkční aktivity dávají ženám velkou nezávislost.
Život bychom měli vzít do svých vlastních rukou.
Stojí za to z klasických zemědělských činností přejít k rozvoji dalších aktivit.
Zahájení multifunkčních aktivit je jedinou cestou pro slušný život ženy na venkově.
Obecné

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Irena Szewczyk

Věkové rozmezí

46 +

Vzdělání

Středoškolské vzdělání.

Zaměstnání

Farmářka, podnikatelka na venkově, vlastník.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Kobyłczyna 30, 34 – 603 Ujanowice.

Rozloha farmy v ha

9 ha.

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

1993.

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
4
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
3
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
2 3

 

Popis farmy

Farma je řízena ženou, která zdědila farmu od své matky. Na farmě pracují i členové rodiny a společně s nimi majitelka rozvinula aktivity směrem k regionální produkci a nabídce turistických a didaktických aktivit.

Po převzetí farmy začala majitelka omezovat pěstování plodin a živočišnou výrobu. Tyto aktivity dříve na farmě dominovaly. Další rozvoj farmy viděla v tradičním sadařství a dalších činnostech souvisejících s přírodním dědictvím krajiny. V současné době je téměř celá plocha zemědělské půdy osázena ovocnými stromy: švestkami, třešněmi, jabloněmi a hlavní činnost farmy je zaměřena na produkci a prodej regionálních švestek “Suska sechlońska” a dalšího sušeného ovoce. Farma je členem Asociace producentů ovoce a zeleniny a také sdružení Malopolska Fruit Trail. Součástí farmy jsou tyto prostory: tradiční dřevěná sušárna, “veselá stodola” (altán) s grilem a barem, která pojme až osmdesát lidí, dětské hřiště, sportovní hřiště. Na farmě je také mnoho zvířat: kozy, králíci, morčata, kuřata, kachny a poníci. Tato zařízení dohromady poskytují služby v multifunkční turistice a vzdělávací aktivity. Všechny zdroje příjmu jsou navázány na tyto různorodé aktivity a téměř všichni členové rodiny jsou zapojeni do fungování farmy. Majitelka spolupracovala s různými venkovskými ženskými sdruženími (KGW) téměř celý svůj život a plánuje založit jedno takové sdružení ve své vesnici.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Rozvoj multifunkčních činností na farmě začal v roce 2001. Rozhodnutí o zahájení dalších činností bylo vedeno touhou udržovat a rozvíjet farmu a získat vyšší příjem, než bylo možné pouze z klasické zemědělské produkce. Hlavní činnost farmy, kterou je produkce regionálních švestek, byla možná díky předválečné tradici produkce sušených švestek v této oblasti. Celý proces sušení a uzení švestek je založen na jedinečných dovednostech místních producentů a musí probíhat ve specifické oblasti v tradičních sušárnách. Díky tradici farmy, jejímu charakteru, produkci regionálního produktu, jakož i ochraně přírodního dědictví je možné nabízet služby v cestovním ruchu či vzdělávací činnosti. Farma patří do Polské sítě národních vzdělávacích farem a nabízí didaktické aktivity pro skupiny dětí a mládeže v oblasti tradičního sadařství, tradiční produkce potravin, ekologie, přírody a zvířat. Na farmě byl za účelem zachování historických metod vytvořen malý skanzen, v němž jsou umístěna stará zařízení na zpracování zrní. Na základě potenciálu přírodního dědictví rozvinula farma turistické a rekreační aktivity, nabízí ubytování (agroturistika) a navíc organizuje některé další aktivity, jako jsou výlety do hor či organizaci dětských táborů. Majitelka plánuje rozšíření podnikání o formální turistické služby. Také plánuje chovat jeleny.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Provozování současných činností založených na potenciálu kulturního dědictví umožnilo udržet farmu a vytvořilo příležitost pro budoucí generace pokračovat v jejím provozu. Jako hlavní důvod úspěchu uvedla majitelka životní potřebu a touhu zachovat farmu a její rodinu. Její přesvědčení ji umožnilo učinit obtížné rozhodnutí omezující zemědělskou činnost ve prospěch zahájení multifunkčních činností vytvářejících vyšší příjem. V minulosti byla farma povinností, dnes dává pocit finanční jistoty celé rodině. Na začátku lidé v okolí nevěřili, že žena, zejména v této oblasti, by mohla rozvíjet takový druh podnikání. V současné době je majitelka vzorem pro mladé lidi - ti, kteří přicházejí na farmu, mohou vidět, že i u provozování farmy se lze vydat jiným směrem. Majitelka lituje, že nebyla rozhodnější a neuskutečnila některé nápady, které by dnes měly šanci na úspěch. Přístup k půjčkám, jiným zdrojům financování a znalostem je nyní mnohem snazší, což může hrát důležitou roli při rozvoji a budoucím provozování multifunkčních činností. Stojí za to spolupracovat s ostatními. Díky tomu, že je součástí Polské sítě národních vzdělávacích farem byla její farma touto platformou velmi propagována. Větší zisky z prodeje ovoce byly získány po vstupu do skupiny producentů. Komplexní a atraktivní turistická nabídka celého regionu by měla být dle očekávání klientů založena na co nejširším poskytnutí informací o daném regionu, protože klienti se chtějí dozvědět co nejvíce. Současnou farmu považuje majitelka za svůj velký úspěch. Na závěr připustila, že je těžké najít cestu a začínat nové věci, ale stojí za to to udělat. Myslí si, že kdyby žila ve městě, takového úspěchu nedostáhne.

Podle názoru majitelky je nejdůležitější správně navrhnout multifunkční činnosti tak, aby do sebe jednotlivé činnosti nezasahovaly. Období práce na zemědělských činnostech, např. sklizeň by se neměla shodovat s nejvyšší sezónou jiných činností, např. hlavní turistickou sezónou, protože pak by nastalo to, že byste museli něco upřednostnit a jinou aktivitu vypustit. Je důležité mít podrobné znalosti týkající se podnikání a v případě potřeby i odpovídající způsobilost. V případě, že nastanou problémy související s fungováním podnikání, můžete vždy využít pomoc od odpovídajících zkušených odborníků (marketingového speciality, právníka, turistického průvodce apod). Důležitými rysy osobnosti jsou odvaha a schopnost riskovat. Kromě toho dalšími vlastnostmi mohou být tvořivost, komunikační a organizační dovednosti. Pokud se jedná o podobné činnosti, jako provádí tato farma, jsou důležité také osobní schopnosti týkající se nalezení možností, jak bavit hosty, umění vést vzdělávací kurzy, připravovat zábavu a turistické výlety. Žádoucí je estetický přístup a schopnost využít stávající potenciál kulturního dědictví. Absolvování školení poskytovaných externími zemědělskými poradenskými středisky je velmiužitečné a podporující.

SILNÉ STRÁNKY
Potenciál kulturního dědictví, regionální produkt;
Umístění farmy – přírodní dědictví krajiny.
Mladí členové rodiny, kteří budou pokračovat v provozování farmy.
SLABÉ STRÁNKY
Nedostatečná komplexní turistická nabídka propagující okolní region založený na zdrojích dědictví.

PŘÍLEŽITOSTI
Rostoucí poptávka po objevování, aktivní trávení času, objevování nových míst a místních produktů.
Zvyšující se zájem o kulturní dědictví.
HROZBY
Potřeba přizpůsobit ubytovací infrastrukturu vyšším požadavkům bohatších klientů - potřeba investic.
TOP