EMILIA ROJAS MONTES

El Madroño

ÚVOD

El Madroño je farma nacházející se ve městě Martos (oblast Jaén) a vlastní ji 7 sourozenců, 5 žen a 2 muži. Ženy hrály důležitou roli na začátku, při rozvoji a následném řízení všech činností prováděných na této farmě.

Všechny aktivity farmy jsou soustředěny na pěstování olivovníků a související činnosti a poskytování ubytování. Typ ubytování spojený s farmami v Andalusii je známý jako „Cortijos“. Je součástí hmotného kulturního dědictví a při opravách těchto typů nemovitostí vznikají nové příležitosti pro multifunkční činnosti a příležitosti pro potenciální podnikatele. Těmito multifunkčními činnostmi jsou: agroturistika, organizace akcí, průmyslové zpracování a přímý prodej. El Madroño je příkladem tradičního rodinného podniku, diverzifikace činností a podnikání a jejich hlavní prioritou je obchodní orientace. Tato farma je také příkladem integrovaného řízení více majitelů, ve kterém společné řízení vede k lepším výsledkům než individuální.

V mnoha případech jsou ženy tvrdší a vytrvalejší než muži, neměli bychom se omezovat sebelítostí, musíme mít cíle a jít za nimi s vůlí jich dosáhnout.
Mít dobrý nápad nestačí, vyžaduje to úsilí ho přeměnit v realitu.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Emilia Rojas Montes

Věkové rozmezí

46 +

Vzdělání

Právnička, státní úřednice.

Zaměstnání

Manažerka.

2. PROFIL FARMY

Adresa

Santiago de Calatrava Road, Km 7, 23600, Jaén.

Rozloha farmy v ha

330 Ha.

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

1990.

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
2 4
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
6 15
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
5 6

 

Popis farmy

El Madroño je rodinný podnik ve vlastnictví 7 sourozenců, který je rozdělen na různé právní struktury pro různé činnosti a má tři hlavní odvětví činnosti: farmu, která je spravována společně, ale vlastněna jednotlivci; továrnu na výrobu oleje, jejíž zařízení, vybavení a související činnosti jsou vlastněny a provozovány společně prostřednictvím akciové společnosti (PLC) a ubytovací zařízení, jehož vlastnictví a činnosti jsou rovněž spravovány společně.

Všechno to začalo jejich otcem, profesí psychiatrem. V té době Madroño bylo farmou na výrobu oliv a zpracování probíhalo mimo farmu.

Po jeho smrti se podnikání ujala manželka Soledad Montes, v té době bylo dost neobvyklé najít ženy ve vedoucí roli nějaké velké farmy. Společnost se rozrostla zejména zvýšením počtu olivovníků, vylepšením zařízení a vybudováním továrny na výrobu vlastního olivového oleje.

Později se její dcera a zároveň Emiliina sestra, Isabel Rojas Montes stala předchůdkyní nových aktivit, která předvídaly potřebu diverzifikovat činnosti a vynaložit úsilí při navrhování, vývoji a zdokonalování venkovského stavení pro pořádní událostí a svateb (1998).

Nyní je Emilia Rojas Montes třetí žena, která vede tuto rodinnou farmu a která společně se svým synem Ignaciem řídí tento multifunkční podnik. Profesionalizují a rozvíjejí firmu a zavádějí nové činnosti, jako jsou křest, přijímání, návštěvy, ochutnávky, show, dekorační služby, rozvoj image značky s novými obaly, logy a novými marketingovými kanály pro jejich olivový olej vyrobený podle zásad integrované produkce.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Andaluský cortijo je velký statek, který měl v minulosti různé funkce, byl domovem majitelů, sloužil jako ubytování pro dělníky, škola, kaple, dílna, tesařství, kovárna, prodejna potravin a nářadí, ustájení hospodářských zvířat, stodola pro zvířata, terasa pro distribuci aktivit a prostor, jakož i rekreačních oblastí.

V Madroñu v minulosti žilo až 300 lidí, kteří pracovali na různých pozicích, které tak velká farma vyžadovala. Čas, mechanizace a výzvy moderního zemědělství snížily potřeby na pracovní sílu a mnoho z původních prostorů postrádalo původní využití.

Majitelé Madroño rozpoznali potenciál této stavby a opravili původní prostory tak, aby sloužily novým ekonomickým činnostem lépe přizpůsobeným době, v níž žijeme. Ve staré továrně je nyní muzeum, kde se můžete něco dozvědět o kulturních aspektech spojených s tradicí výroby olivového oleje, můžete se naučit ochutnávat a rozlišovat olivové oleje. S nejnovějšími stroji nyní vyrábějí kvalitní olivový olej a také ho sami prodávají. Staré prostory určené pro zvířata a venkovní prostranství pro volný čas personálu byly přeměněny na krásné sály a prostory s tradicí a nyní zde probíhají oslavy svateb a jiných podobných událostí.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Jednou z hlavních obtíží, kterým musí El Madroño jako turistická a cateringová společnost čelit, je její poloha. Obec Martos je mimo jakoukoli turistickou trasu, mimo jakoukoli strukturovanou nabídku a mimo zájmovou oblast turismu. Toto znamená pochybnosti pro další rozvoj venkovského hotelu, i když je to zásadní prvek pro jakoukoli integraci nebo spolupráci se společnostmi zajišťujícími turistické aktivity.

Řízení tolika činností je dalším problémem. Existuje riziko, že v žádné oblasti se nestanou plnými profesionály. Je proto nezbytné udržovat pořádek a pečlivé plánování po celý rok. Za tímto účelem je paralelně vyvíjen kalendář všech tří odvětví podnikání, který identifikuje, co se děje, kdo dělá, jaké úkoly a kolik času a prostředků je zapotřebí. To umožňuje organizovat svatbu nebo návštěvu ve stejnou dobu jako sbírání oliv a výrobu oleje bez jakýchkoliv problémů.

Dalším rizikem je nevšímavost. Musíme si uvědomit, že minulý příjem nezaručuje příjem v budoucnu, takže musíme předvídat budoucnost, musíme být sebekritičtí, musíme navrhnout řešení dříve, než se objeví problémy. Zaváděním zlepšení a definováním ambiciózních cílů v duchu neustálého zlepšování lze dosáhnout pokroku s menšími nejistotami.

K tomu, aby bylo možné rozvíjet tolik aktivit, je také zapotřebí vysoce motivovaný, dobře vyškolený, všestranný, autonomní a rozhodný multidisciplinární tým. Je velmi důležité, aby byl tým součástí úspěchu a aby se lidé z týmu cítili být součástí farmy. Tento pocit sounáležitosti dělá tým velmi participativním, přispívá nápady a vytváří podnikatelského ducha.

Multifunkční farma musí pokrýt mnoho byrokratických a právních aspektů, každá činnost má své vlastní předpisy, které musí být v souladu s potřebnými požadavky. Pokud chcete také získat certifikaci, jako je Oleo Tour Jaén (Diputación de Jaén), musíte projít auditem a být ochoten čelit dlouhým a složitým procesům.

Vlastnit farmu a organizovat činnosti na farmě znamená značné investice do prostor a instalace zařízení, jako jsou kuchyně, nebo na údržbu zařízení po celý rok. Všechny tyto investice byly většinou řešeny z vlastních zdrojů. Nemusíte se spoléhat na dotace. Pokud požádáte o dotace, je to na něco, co je potřeba, takže i když není dotace poskytnuta, bude tato investice stejně provedena.

El Madroño byl průkopníkem v pořádání akcí v andaluském cortiju - prostředí poskytuje přidanou hodnotu ve srovnání s ostatními konkurenty. Tento aspekt poskytuje určitou exkluzivitu, kterou zákazníci, hosté, dodavatelé a instituce velmi dobře vnímají.

Usedlost cortijo je, kromě poskytnutí rozvoje multifunkčnosti, sjednocujícím prvkem rodinného podniku, umožňuje společné řízení a dává smysl celé obchodní strategii. V tomto smyslu přijímá rozhodnutí společně všech sedm členů výkonného výboru, 5 žen a 2 muži, kteří se scházejí každé čtvrtletí, aby zhodnotili dosavadní práci a navrhli budoucí řešení. Díky této struktuře jsou procesy rozhodování složitější a časově náročnější, ale vždy je rozhodováno z obchodního hlediska, nikoli z osobní perspektivy.

Budoucí výzvou bude přechod předání podnikání další generaci, bude se jednat o 28 budoucích majitelů, a proto každá rodina školí zástupce, aby se seznámil s podnikáním a přispěl svou vizí z jiné perspektivy a profesních profilů.

Tato farma má dlouhou matriarchální tradici, posledními třemi manažery jsou ženy, které jsou autoritami. Ale zároveň jsou schopné nechat si poradit od ostatních a zaměstnancům důvěřují.
Uznávají, že venkovské ženy mohou samy sebe někdy limitovat, ale nesmí se litovat a musí si nadefinovat své cíle a pro jejich dosažení je ochotně následovat.

V tomto smyslu jsou ženy tvrdší, vytrvalejší, stálejší, vice obětavé a mají velkou vůli. Jsou schopny skloubit pracovní život s životem osobním.
Je jasné, že psychologie mužů a žen je odlišná; ženy jsou často praktičtější, méně vynalézavé, s vyvinutějším selským rozumem, což je odvozeno od rozhodnutí učiněných v rámci rodinné ekonomiky. Ženy mají lepší duševní zdraví, nedávají význam tomu, čemu není potřeba, jsou schopny lépe zvládat svou hrdost a zapomenout na nedorozumění.

Ženy jsou obecně kreativnější, všestrannější a lépe vybavené pro sociální vztahy a řízení detailů. Toto jsou potřebné dovednosti pro organizování různých oslav a také svateb. Vztah žena-žena je jednodušší, pří pořádání oslavy tak důležité jako svatba. Ženy umí lépe řešit situace a přesměrovat možné konflikty.

Je nutné mít multidisciplinární tým, který najde způsob, jak sladit osobní a rodinný život, a proto
musíme podporovat neustálé učení a identifikovat vzdělávací potřeby každého pracovníka s
ohledem na jeho pozici.

V multifunkční organizaci je velmi důležité řízení času, organizace, plánování a přidělování
zdrojů k plnění úkolů.

Musíte dát sám sobě příležitost udělat chyby, takže musíte být sebekritičtí a neustále
vyhodnocovat dosažené výsledky. Cíle musí být definovány a znovu definovány na základě
zkušeností.

Nezbytné je ekonomické vyhodnocení všech aspektů souvisejících s činností, schopnost z
tohoto hodnocení získat znalosti a vědět, jak je předat a přizpůsobit těm, jimž je určeno. Obecně
ženy zvládají komunikaci lépe.

V každém případě je důležité povzbuzovat učení a získávat rady ohledně aspektů souvisejících
s marketingem. Je to jeden ze základních aspektů úspěchu jakékoli multifunkční farmy.

SILNÉ STRÁNKY
Integrované řízení rodinou.
Kariérové poradenství.
Podnikání.
Konzistentnost a disciplína.
Multidisciplinární a autonomní pracovní tým.
Schopnost sebekritiky.
Dimenze.
Multifunkčnost.
SLABÉ STRÁNKY
Lokalita.
Regionální zákazníci.
Složité rozhodovací procesy.
PŘÍLEŽITOSTI
Organizace poskytující služby v cestovním ruchu.
Certifikace (Oleo Tour Jaén).
Přístup k novým kanálům.
Přístup na národní a mezinárodní trh.
Podpora větších obchodních akcí.
HROZBY
Potenciál pro budoucí automatizaci.
Vznik potenciálních konkurentů.
Mnoho aktivit.
Finančně náročné investice.
TOP