Modul 5

USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA

PREGLED

V izobraževalnem modulu Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja se bo bralec naučil učinkovitega usklajevanja med poklicnim in zasebnim življenjem. Prav tako bodo razloženi koraki s katerimi se doseže ravnovesje med delom in družino.

UČNI CILJI

Znanja:

Razumeli boste proces usklajevanja poklicnega in družinskega življenja podeželskih žena, njegov pomen in prednosti.

Veščine:

Razvili boste veščine, ki vam bodo pomagale pri usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Poleg tega boste razvili tudi veščine kako prilagoditi čas svojemu osebnemu razvoju.

Kompetence:

Izboljšali boste kompetence, ki so vezane na vaš osebni in poklicni razvoj kot so opravljanje več nalog naenkrat, učinkovito upravljanje s časom in ciljno delovanje.

 • Usklajevanje lahko razumemo kot trud za uravnoteženje in harmonizacijo poklicnega, družinskega in osebnega življenja z namenom večjega zadovoljstva in učinkovitosti
 • Usklajevanje ne poteka samo na družinski ravni, ampak tudi na osebni ravni, saj upošteva osebne interese, hobije, potrebe, vrednote in prednosti.
 • Merila za doseganje lastnega ravnotežja in zadovoljstva igrajo pomembno vlogo pri zdravem poklicnem in družinskem življenju.
 • Usklajevanje pomeni aktivno iskanje priložnosti in rešitev; aktivnosti, ki vas preko poskusov in napak popeljejo do križišča odločitev in včasih na videz brezizhodnih poti.
 • Proces je dolgotrajen in popolnoma individualen.
 • Pomembno se je zavedati, da rešitev, ki jo najdete v nekem življenjskem obdobju, po določenem času ni več uporabna. Zato govorimo o stalnem procesu.

Komu je namenjeno usklajevanje?

Z drugimi besedami, usklajevanje lahko definiramo kot uresničevanje pravice do družine in kot izpolnjevanje poklicnega življenja, hkrati pa ne pozabimo na osebne potrebe in interese. Usklajevanje poteka med obema staršema v času porodniškega dopusta in ob vrnitvi na delo, dotika pa se tudi drugih skupin kot so delavci ali stari starši.

Zakaj je usklajevanje sploh pomembno?

Pravilno usklajevanje življenja je pomembno za doseganje osebnih, skupinskih in družbenih ciljev.

Mnoge študije kažejo, da si vedno več žensk na porodniškem / starševskem dopustu želi biti vključenih v delo. Po intenzivnem odboju materinstva mnoge ženske ugotavljajo, da jim „nekaj“ manjka – lahko se počutijo nezadovoljne, razočarane, imajo občutek osebnega nazadovanja in odtujenosti od sveta okoli njih.
Možnost dela med porodniškim / starševskim dopustom in usklajevanje dela, družine in osebnega življenja prinaša:

 • Zadovoljstvo, umirjenost,
 • Vzdrževanje duševnega ravnovesja in mentalnega zdravja,
 • “Samo-vodenje“ – zavestno upravljanje svojega življenja, prioritet in vrednot,
 • Odprava stigmatizacije povezane s „polnim porodniškim dopustom“,
 • Ohranjanje poklicnih kompetenc omogoča lažji povratek na delo,
 • Osebna rast,
 • Krepitev samozavesti, preprečevanje ali odstranjevanje “notranjih ovir”,
 • Ohranjanje delne finančne neodvisnosti in samooskrbe.

Za žensko z majhnim otrokom je vrnitev na delo eno najtežjih obdobij njenega življenja z vidika časa in psiholoških obremenitev – poiskati si delo ali se nanj vrniti, dokazovati, da zmore (bodisi sebi ali delodajalcu) in istočasno skrbeti za otroka in gospodinjstvo, najti čas za starše, prijatelje in sebe. Zato je odločilnega pomena podpora podjetja, delodajalca in bližnjih.

Ključne prednosti so:

 • Zadovoljstvo ob usklajenem poklicnem in družinskem življenju,
 • Zagotavljanje dolgoročne uspešnosti in krepitev delovne motivacije,
 • Lajšanje psiholoških in časovnih težav pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja,
 • Sposobnost časovnega prilagajanja (otroške bolezni, družinske težave itd.),
 • Boljše obvladovanje stresa,
 • Ohranjanje in razvijanje strokovne usposobljenosti in kompetenc - izboljšanje “privlačnosti” zaposlenega,
 • Lažja in hitrejša vrnitev na delo, lažja adaptacija,
 • Možnost opravljanja dela med porodniškim / starševskim dopustom,
 • Zdrav način življenja.

Prednosti družini prijazne družbe so predvsem:

 • Ekonomska stabilnost,
 • Odpravljanje zdravstvenih težav povzročenih s stresom,
 • Odpravljanje socialnih problemov,
 • Podpora družinski politiki, zmanjševanje ločitev,
 • Zmanjševanje brezposelnosti,
 • Odpravljanje diskriminacije in družbenih stereotipov,
 • Odpravljanje neenakosti pri plačah in pri zaposlovanju.
 • Prilagodljive oblike dela (prilagodljiv delavni čas, delo s polovičnim delovnim časom, delitev delovnih mest, neenakomerna razporeditev delovnega časa, delo od doma),
 • Načrtovanje osebnega in poklicnega razvoja v času porodniške odsotnosti,
 • Pred načrtovanim odhodom na porodniški dopust načrtujemo vrnitev na delo ali skrajšano zaposljivost,
 • Plačan očetovski dopust ob rojstvu otroka ali sprejemu otroka v rejništvo
 • „Bolniški dnevi „/ nega otroka- plačani dnevi za okrevanje v primeru kratkotrajne bolezni otrok,
 • Priložnost za delo v lokalni skupnosti, neprofitnem sektorju,
 • Povečanje števila vrtcev, uporaba različnih oblik varstva otrok (medsebojna pomoč staršev, varuške, materinski in družinski centri, otroške skupine),
 • Projekti, ki jih podpira EU preko strukturnih skladov (Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj) in državni propračun. Več informacij na: http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2017/01/ERP-COFACE-ANNEXE.pdf
 • Najpomembnejši izziv je borba proti spolnim stereotipom. Povezan je s tradicionalnimi stališči, ki kažejo, da je glavna odgovornost žensk skrb za otroke in/ali druge vzdrževane člane. V večini evropskih držav še vedno prevladuje model družine, kjer moški skrbi za družino, ženska pa ima vlogo gospodinje.
 • Zdi se, da se evropski trg dela sooča z veliko segregacijo spolov in drugimi neenakostmi med spoloma, ki so vezane na delo. Razlike med spoloma se kažejo tudi v plačanem in neplačanem delu, saj ženske delajo veliko več, če upoštevamo neplačano gospodinjsko delo. V številnih državah veljavni predpisi urejajo zaposlitev in nego družinskih članov tako, da sočasno tega ne morejo opravljati, kar še posebno velja za ženske. Rezultati tega so po navadi daljše odsotnosti z dela.
  Več informacij o evropskem trgu dela si lahko preberete na 11. strani Zbirnega poročila projekta REWARD.
 • Če se mati, ki se vrne iz porodniškega dopusta, zaposli za krajši delovni čas, ima to lahko močan vpliv na zmanjšanje kariernih priložnosti, nižje prihodke, nižjo pokojnino, itd.
 • Velik izziv predstavlja uvajanje moških v vzgojo in nego ter ostala neplačana dela, za kar se zdi, da primanjkuje učinkovitih in aktivnih strategij.
 • Na politični ravni se še vedno ne zavedajo pomembnosti in prednosti, ki jo ima podpora usklajenemu poklicno-zasebnemu življenju.
 • Nadaljnji izziv je sodelovanje vseh zainteresiranih strani. Socialni partnerji ne razpravljajo dovolj o ukrepih za usklajevanje in včasih celo sindikati dvomijo o predlaganih ukrepih.
 • Boj proti spolnim stereotipom (dvigovanje zavedanja, izobraževanje, prijazna politika, prilagojen davčni sistem)
 • Boj proti spolni segregaciji na trgu dela (infrastruktura za pošolske dejavnosti)
 • Spodbujanje razpoložljivosti, cenovne dostopnosti in kakovosti ustanov in storitev za varstvo otrok.
 • Uvajanje moških v varstvo otrok in ostala neplačana dela.
 • Ozaveščanje in uvajanje ukrepov za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja na političnem nivoju (politična zavezanost, zakonodaja)
 • Spodbujanje sodelovanja vseh zainteresiranih (socialni partnerji, razprave v različnih življenskih obdobjih)
 • Spremembe prevladujoče delovne kulture.
 • Izboljšanje ekonomskega položaja žensk je nujen korak, ki spodbuja pravice žensk in enakopravnost.
 • V zadnjih nekaj desetletjih so se ženske pojavile na trgu dela in dosegle viden uspeh v mnogih sektorjih, kljub še vedno obstoječim neenakostim glede plač in priložnosti. V kmetijstvu in živinoreji pa to ne velja.
 • Trenutno se morajo ženske, ki delajo na podeželju, soočati z dvojnim bremenom, ki je povezano z dejstvom, da je ženska, in s težavami življenja na podeželju. Zato je nujno vključiti vprašanja enakosti spolov v nacionalno in evropsko kmetijsko politiko.
 • Mnogo žensk dela na družinskih kmetijah in čeprav delajo toliko kot ostali, je njihov uradni status „družinski član“ in tako nimajo svojih prihodkov. Rešitev bi bila spodbujanje skupnega lastništva zemljišč in kmetije.
 • Za več informacije si preberite poglavje iz našega Zaključnega poročila: Ženske in razvoj podeželju, Ženske in kmetijstvo.
 • Podeželske ženske se soočajo s številnimi neenakostmi.
 • Trenutno ima okoli tretjina žensk kmetije, vendar pa so po pridobljenih podatkih, te kmetije manjše, manj dobičkonosne in imajo več težav pri pridobivanju kreditov in podpori inovacij.
 • Glede dostopa do plačane zaposlitve je na trgu dela velika neenakost, zato se morajo številne ženske kljub vsem težavam, ki jih prinaša, odločiti za samozaposlitev.
 • V primerjavi z mestom je na podeželju mnogo težje ustanoviti podjetje, saj manjkajo javne službe, komunikacijske povezave, sodobna tehnologija in dostop do financ.
 • Na podeželju je velika finančna izključenost, predvsem med ženskami.
 • V številnih državah se je ponudba javnih storitev na podeželju zmanjšala in tako še poudarila že obstoječe pomanjkljivosti v izobraževanju, zdravstvu in prometu. Še ena posledica, ki je prizadela ženske.
 • Če vlada ne zagotavlja osnovnih storitev, je največkrat ženska tista, ki mora za njih poskrbeti.
 • Razlika v višini pomoči, ki jo prejmejo ženske lastnice, v primerjavi z moškimi lastniki kmetij znaša približno 36%.
 • Razlika je posledica manjšega števila in majhnosti kmetij, ki so v lasti žensk.
 • Zato želimo, da SKP obravnava področja spolne neenakosti
 • V Evropski uniji ne obstaja noben poseben sklad namenjen ženskam na kmetijah.
 • Trenutno SKP ponuja svojim državam članicam, možnost delitve finančnih sredstev tako, da upoštevajo spolno razlikovanje, vendar pa še nobena država ne izvaja takega programa.
 • Ob upoštevanju dejstva, da je EU prepoznala težave spolnega razlikovanja na kmetijah in o tem objavila podatke, bi morala spolno razlikovanje vključiti v SKP, ne pa odločitve prepuščati vsaki državi članici posebej.

Kako to storimo? Kaj nam lahko pomaga? Kako naj bo uskladitev uspešna?

Svoj čas zavestno razdelite na vsa področja vašega življenja: delo, družina (otroci, partner), prijatelji, osebni razvoj in interesi, sprostitev in vprašanja vezana na motivacijo, vrednote in prednosti. Ne pozabite na počitek in zdrav način življenja.

Poznavanje lastnih vrednot je pomembno tako v poklicnem kot tudi v družinskem in zasebnem življenju. Samo tisti, ki se zavedajo svojih vrednot, lahko prepoznajo in določijo svoje prednosti. Vprašajte se naslednje: kaj mi je pomembno v življenju, kaj me izpolnjuje, kako v resnici želim živeti, kakšen je moj trenutni cilj, kaj zamujam. Če najdete nekaj, kar je za posebnega pomena (v poklicnem ali zasebnem življenju) si takoj postavite cilj, ki ga boste zavestno vključili v svoje življenje in delo. Vi sami ste najpomembnejše merilo; vaše potrebe, želje, zadovoljstvo in hotenja.

 

Samo tisti, ki si naberejo novih moči, so v življenju lahko aktivni in učinkoviti. Zato je pomembno kako porabljate in kako pridobivate svojo energijo. Naše duševno, čustveno in fizično zdravje je zelo pomembno, da uravnotežimo obdobja stresa in umirjenosti. Zabavajte se, nagradite sami sebe, najdite čas za sebe, počivajte in se sproščajte. Poskušajte se čim več ukvarjati z aktivnostmi, ki vam dajejo moč, prinašajo občutek zadovoljstva in sreče. Ne varčujte življenja “za kasneje“, „ko otroci odrastejo“, „ko se vaše starševske obveznosti končajo“, „ko se boste upokojili“, živite sedaj in danes.

Vzemite obdobje porodniške kot čas osebne rasti. Stalno delajte na sebi, se izobražujte in bodite aktivni. To obdobje vzemite v svoje roke, izumite nove aktivnosti, vključite se v projekte, ohranite poklicne stike, vključite se v aktivnosti v katerih uživate in za katere ob delu niste imeli časa ali se priključite prostovoljnim aktivnostim (materinstvo, družinski centri, nevladne organizacije, politika, itd.) Ukvarjajte se z aktivnostmi, ki niso povezane samo z otrokom. Take vrste aktivnosti ne krepijo samo poklicnih kompetenc ampak tudi zaupanje v sebe.

 

Dober odnos je osnova našega zadovoljstva. Partner je oseba, ki vam je najbližje, moč si dajeta z ljubeznijo in zaupanjem. Za tako pomembno osebo v svojem življenju si morate vzeti čas. Usklajevanje se dotika obeh. Vzrok, zakaj partnerja ne ostaneta skupaj in je proces usklajevanja neuspešen, je dejstvo, da partnerja preživita malo kvalitetnega življenja skupaj in da pozabita skrbeti za medsebojne odnose. Zato morata biti stalno pozorna drug do drugega, si pripraviti presenečenja, se pogovarjati o svojih potrebah, imeti skupne načrte, zavestno morata vključevati aktivnosti, ki niso del rutine in vsakdanjega življenja. Za dober partnerski odnos si je potrebno stalno prizadevati.

Napačno je misliti, da lahko obvladujete številne vloge in naloge hkrati, da morate biti povsod in upravljati po svoje, hkrati pa “reševati svet” in biti lepo urejena in oblečena ter stalno dobro razpoložena. Ne poskušajte biti super ženska, super delavka in super mama, želja po prefekcionizmu je nevarna in ne koristi nikomur, še najmanj vam. Naloge predajte drugim, sprejmite pomoč družine in prijateljev, naložite si toliko, kolikor lahko naredite in se naučite kako učinkovito upravljate in organizirate svoj čas.

 

Razmislite o tem kako boste organizirali svoj čas. Z namenom, da prihranite čas za aktivnosti, ki so za vas zelo pomebne, se vprašajte katere naloge, odgovornosti in aktivnosti lahko prenesete na drugega.

Zavedajte se perfekcionizma in odličnosti - sta subjektivni lastnosti. Želja po popolnosti je nevarna, saj vas lahko tako izčrpa, da rezultatov sploh ne boste uživali ali pa boste razočarani nad številnimi drobnimi detajli, ki se ne skladajo z vašimi idejami. Kakorkoli, dobra mama nujno ne pomeni, da si ves čas v vlogi matere. Prizadevanje za popolnim materinstvom škoduje ne samo materam samim, temveč tudi njihovim otrokom. Današnja družba je osredotočena na uspešnost in pričakovanja so na splošno postavljene zelo visoko, zato so naše zahteve do sebe, družine, otrok in dela visoke. Izkoristite svoj čas za tisto, kar je resnično pomembno.

 

Za hkratno opravljanje številnih vlog in nalog nimamo dovolj moči. Študije kažejo na to, da večina ljudi ne more opravljati več kot sedem vlog naenkrat. Bolj ko se poglobimo v vloge, težje jih kombiniramo. Različne vloge imajo različne karakteristike, različne prednosti, različne naloge, predvsem pa je različna naša udeležba. Opravljanje več aktivnosti hkrati nam vzame moč in energijo, počutimo se kot , da ne moremo 100 odstotno prispevati k nobenemu področju. Tako izgubljamo pregled čez aktivnosti, jih opuščamo, izgubljamo čas, pogosto doživljamo, stres in nezadovoljstvo ter negativen odziv družine in okolice. Zato smiselno omejite svoje obveznosti, bodite realni in si naložite toliko, kolikor lahko prenesete, naučite se reči „ne“, zavedajte se kaj je za vas resnično pomembno in se znebite vlog in nalog, ki vas bremenijo. Prisluhnite znakom svojega telesa in okolice, ki so pokazatelji zdravega počutja. Prisluhnite svoji intuiciji, ki predstavlja nekakšne „čustvene možgane“. Čeprav sprejemamo številne odločitve, imamo neke vrste „ čustvene možgane“. Prisluhnite svoji intuiciji in jo vključite v svoje odločitve. Odločitve bodo lažje in prihranile vam bodo energijo in čas, če boste upoštevali svoja občutja.

 

 • Razvrstite svoje prioritete
 • Pogovorite se s svojim delodajalcem
 • Naučite se predajati naloge
 • Ostanite povezani čez dan
 • Omejite moteče dejavnike in ne zapravljajte časa
 • Naredite mejo med domom in službo
 • Vzemite si čas za sebe

O usklajevanju poklicnega in družinskega življenja si lahko preberete v slovenskih študijah primerov – Tatjana Stancar, in Andreja Bizjak. Izvedeli boste kako ženske organizirajo delo s skrbjo za otroke in osebnim zadovoljstvom.

Pri usklajevnaju ženske lahko naletijo na težave, ki situacijo lahko še poslabšajo. Še posebej se to nanaša na steretipno razmišljanje, ki pripelje do diskriminatornega obnašanja. Te stereotipe je nujno spremeniti na način, da jih izpostavimo, da jih argumentiramo, da o njih medsebojno razpravljamo in da najdemo pogum, da se z njimi soočimo.

 • Družbeni predsodki – zdi se kot da je vzgoja otrok in vodenje gospodinjstva delo žensk, moški pa prevzemajo skrb za družino, zdi se tudi, da ženske niso za določene poklice.
 • Odsotnost oz. majhna podpora ukrepom družinske politike.
 • Nezadostne kapacitete za predšolske otroke, pomanjkanje oz. omejene možnosti za skrb in vzgojo malih otrok.
 • Pomanjkanje zanimanja / malo podpore partnerja.
 • Izguba samozavesti, nizka samopodoba - ženske se pogosto srečujejo z omejitvami, zaradi katerih morajo upočasniti svoje kariere. Zaradi nizke samozavesti pogosto ostajajo v ozadju in se ne prijavijo na delovna mesta, za katera so vsekakor kvalificirana. Zaradi nizkega samozaupanja so pripravljene delati za nižje izhodiščno plačilo, ne razmišljajo o večjem napredovanju in ne cenijo lastnega uspeha.
 • Negativen odnos, duševno stanje – ki ga lahko spremljajo negativne izkušnje okolice, splošna slaba situacija, primerjava sebe z drugimi – neposredno vpliva na našo samozavest. Zato je pomembno spodbuditi pozitivno razmišljanje in dojemanje samega sebe.
 • Najdite svojo novo perspektivo in v naslednje obdobje vašega življenja vključite kariero, izkoristite svoje spretnosti in prednosti preživljanja časa doma. Ta pogled krepi tako imenovani koncept “starševskih kompetenc” - veščin in spretnosti, ki jih je ženska pridobila z vzgojo otrok, kar spreminja družbeni pogled na obdobje intenzivnega varstva otrok.
 • Sodelujte v projektih družinskega življenja in izobraževalnih dogodkih, pridobite si informacije, vključujte se v lokalno politiko, zanimajte se za javne dogodke.
 • Izboljšajte svojo samopodobo in jo stalno vzdržujte
 • Prepoznajte svoje prednosti in delajte tisto v čemer uživate. Poskušajte razmišljati pozitivno in optimistično.
 1. Usklajevanje razumemo kot prizadevanja za uravnoteženost med delom, družino in zasebnim življenjem z namenom večjega zadovoljstva in učinkovitosti.
 2. Usklajevanje torej ne zajema samo aktivnosti povezane z delom in družino temveč tudi aktivnosti povezane z osebnimi interesi, hobiji, potrebami, vrednotami in prioritetami.
 3. Usklajevanje pomeni aktivno iskanje možnosti in rešitev.
 4. To je dolgotrajen in popolnoma individualen proces.
 5. Pomembno je spoznanje, da rešitev, ki jo najdemo v določenem življenjskem obdobju, velja tudi v nekem drugem življenjskem obdobju.
 1. V modulu smo omenili, kaj vam lahko pomaga pri uspešnem usklajevanju. Kateri koraki bi vam pomagali v vašem primeru?
 2. Položaj žensk na podeželju je drugačen. Ženske, ki delajo in živijo na podeželju, se morajo spoprijeti z dvojnim bremenom: prvo je povezano z dejstvom, da so ženske, drugo pa je povezano s težavami v življenju na podeželju. Kako vi dojemate položaj podeželskih žensk?
 3. Čeprav je postopek usklajevanja zelo oseben, bi morda lahko priporočili kakšen nasvet, ki bi drugim ženskam pomagal v tem procesu ?

Kliknite na spodnji gumb in začnite s samoocenjevanjem.

TOP