MODUŁ 5

RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A RODZINNYM

INFORMACJE OGÓLNE

W module na temat równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym przedstawiono informacje na temat tego, jak osiągnąć balans między pracą a rodziną. Wyjaśniono również kroki, które należy podjąć, aby się nim cieszyć.

CELE KSZTAŁCENIA

Wiedza:

Zrozumiesz proces osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym przez kobiety na wsi, uwzględniając wagę i korzyści płynące z tego procesu.

Umiejętności:

Rozwiniesz umiejętności, które pomogą osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym oraz wyrażanie tych celów. Ponadto rozwiniesz umiejętności gospodarowania czasem w sposób umożliwiający osiąganie celów rozwoju osobistego.

Kompetencje:

Będziesz doskonalić kompetencję związane z rozwojem osobistym i zawodowym, takie jak wielozadaniowość, efektywne zarządzanie czasem i zorientowanie na realizację celów.

 • Pogodzenie różnych aspektów życia może być rozumiane jako dążenie do osiągnięcia równowagi w życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym oraz wydajność w celu osiągnięcia harmonii w życiu.
 • Pogodzenie tych aspektów obejmuje nie tylko pracę na poziomie rodziny, ale również kwestie zainteresowań osobistych, hobby, potrzeb, wartości i priorytetów.
 • Kryterium osobistej satysfakcji i równowagi odgrywa ważną rolę w osiągnięciu dobrze funkcjonującego życia na płaszczyźnie zawodowej i rodzinnej.
 • Pogodzenie to aktywny sposób na poszukiwanie możliwości i rozwiązań, które często prowadzą na rozdroża i pozornie ślepe zaułki, czasami metodą prób i błędów.
 • Proces jest długotrwały i całkowicie indywidualny.
 • Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że rozwiązanie odpowiednie na danym etapie życia może nie sprawdzić się na innym etapie. Jest to stały proces.

Kogo dotyczy kwestia pogodzenia różnych aspektów życia?

Innymi słowy, pogodzenie możemy zdefiniować jako realizację prawa do posiadania rodzinny i jednoczesne realizowanie się w życiu zawodowym, pamiętając o życiu osobistym, zainteresowaniach i potrzebach. Kwestia ta dotyka obojga rodziców przebywających na urlopie macierzyńskim lub wracających do pracy, ale może również dotyczyć innych grup, np. pracowników i dziadków.

Dlaczego pogodzenie obowiązków jest ważne?

Troska o równowagę życiową to ważny element na drodze do osiągnięcia naszych celów na płaszczyźnie osobistej, zawodowej lub społecznej.

Z wielu badań wynika, że co raz więcej kobiet na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym chciałoby w tym okresie wrócić do pracy. Po czasie „intensywnego” macierzyństwa wiele osób zdaje sobie sprawę, że „czegoś” im brakuje - mogą odczuwać niezadowolenie, frustrację, stagnację lub oderwanie od świata rzeczywistego.
Możliwość wykonywania pracy na urlopie macierzyńskim / wychowawczym i połączenie pracy, rodziny i życia prywatnego zapewnia:

 • Satysfakcję, spokój,
 • Zachowanie równowagi psychicznej i zdrowia psychicznego,
 • „Samokontrolę” świadomego zarządzania życiem, priorytetami i wartościami,
 • Łagodzenie lub eliminację obciążenia związanego z „macierzyństwem na pełen etat”,
 • Zachowanie kompetencji zawodowych i zaangażowanie ułatwia powrót do pracy,
 • Rozwój osobisty,
 • Wzmacnianie pewności siebie, zapobieganie lub usuwanie „wewnętrznych barier”,
 • Utrzymanie częściowej niezależności finansowej i samowystarczalności.

Dla kobiety z małymi dziećmi powrót do pracy to jeden z najtrudniejszych etapów życia pod względem psychologicznym – znalezienie pracy lub powrót do poprzedniej, udowodnienie (sobie samej lub pracodawcy), że dam radę, a jednocześnie sprawowanie opieki nad dzieckiem, wykonywanie obowiązków domowych i znalezienie czasu dla partnera, przyjaciół i siebie. Kluczowe jest wsparcie firmy, pracodawcy i bliskich.
Najważniejsze korzyści dla pracowników płynące z narzędzi wspierających harmonizację to:

 • Satysfakcja i harmonizacja życia zawodowego i rodzinnego,
 • Zapewnienie lepszej długoterminowej wydajności i wzmocnienie motywacji do pracy,
 • Łagodzenie obciążeń psychologicznych i czasowych związanych z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego,
 • Zdolność konstruktywnego rozwiązywania problemów w związku z zakłóceniem równowagi czasowej (choroba dziecka, problemy rodzinne itd.),
 • Lepsze zarządzanie stresem,
 • Zachowanie i rozwój kompetencji zawodowych – zwiększanie „atrakcyjności” pracownika.
 • Szybszy i łatwiejszy powrót do pracy, łatwa adaptacja,
 • Możliwość pracy na urlopie macierzyńskim / wychowawczym,
 • Zdrowszy styl życia.

Korzyści dla społeczeństwa przyjaznego rodzinie to w szczególności:

 • Stabilność ekonomiczna,
 • Eliminacja problemów zdrowotnych wywołanych stresem,
 • Eliminacja problemów społecznych,
 • Wsparcie polityki rodzinnej, mniejsza liczba rozwodów
 • Zmniejszenie bezrobocia,
 • Eliminacja dyskryminacji i stereotypów, stereotypów społecznych,
 • Eliminacja nierównego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn oraz nierównego zatrudnienia.
 • Elastyczne formy pracy (elastyczne godziny pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin, praca dzielona, nierównomierny rozkład godzin pracy, praca z domu)
 • Plany rozwoju osobistego i zawodowego podczas urlopu macierzyńskiego / wychowawczego
 • Planowanie powrotu do pracy lub ograniczenia czasu pracy przed planowanym urlopem
 • Płatny urlop dla ojca w momencie narodzin dziecka lub w przypadku opieki zastępczej
 • „Chorobowe” – płatne dni na powrót do zdrowia w przypadku krótkiej niezdolności do pracy
 • Możliwość pracy na rzecz społeczności lokalnej, sektora non-profit
 • Budowanie potencjału w przedszkolach, wdrażanie różnych form opieki nad dziećmi (wspólna opieka rodziców, opiekunka, ośrodki dla matek i rodzin, grupy dzieci)
 • Projekty na rzecz pogodzenia różnych aspektów życia wspierane przez UE w ramach funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i budżetu państwa (więcej informacji na stronie:
  http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2017/01/ERP-COFACE-ANNEXE.pdf
 • Głównym wyzwaniem jest walka ze stereotypami dotyczącymi płci. Jest to związane z tradycyjnymi poglądami, które sugerują, że głównym obowiązkiem kobiet jest opieka nad dziećmi i/lub innymi osobami. Model męskiego żywiciela rodziny / damskiej gospodyni domowej nadal wydaje się dominować w większości krajów europejskich.
 • Europejskie rynki pracy stoją w obliczu dużej segregacji płci i innych form nierównego traktowania w pracy. Istnieje również podział pomiędzy pracą płatną i nieodpłatną ze względu na płeć, przy czym kobiety pracują znacznie dłużej niż mężczyźni w ramach pracy nieodpłatnej (gospodarstwo domowe). W wielu krajach obowiązujące przepisy sprzyjają raczej sekwencyjnemu, a nie symultanicznemu połączeniu obowiązków związanych z zatrudnieniem i opieką, w szczególności w przypadku kobiet. Skutkuje to często długimi urlopami opiekuńczymi i związanymi z nimi przerwami w pracy.
  Więcej informacji na temat rynku pracy w Europie można znaleźć na stronie 11 naszego raportu podsumowującego.
 • Gdy matka wraca z urlopu macierzyńskiego do pracy, często pracuje w niepełnym wymiarze godzin przez wiele lat, co ma poważne konsekwencje dla jej kariery, wiąże się z niższymi dochodami, zróżnicowaniem emerytury ze względu na płeć itd.
 • Dużym wyzwaniem jest zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad dzieckiem i inne nieodpłatne obowiązki, w przypadku których brakuje skutecznych i proaktywnych strategii.
 • Na poziomie politycznym brakuje świadomości znaczenia i korzyści wspierania odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
 • Kolejnym wyzwaniem jest zaangażowanie stron zainteresowanych. Partnerzy społeczni mogą nie uwzględniać działań pojednawczych w swoim programie i czasami, w szczególności związki zawodowe, wydają się podejrzliwie odnosić do niektórych działań.
 • Walka ze stereotypami płci (zwiększanie świadomości, edukacja, przyjazna polityka, system podatkowy).
 • Zwalczanie segregacji ze względu na płeć na rynku pracy (świetlice).
 • Promowanie dostępności, przystępności i jakości placówek i usług opieki nad dziećmi.
 • Zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad dziećmi i inne nieodpłatne zajęcia .
 • Zwiększanie świadomości i wdrażanie kwestii pogodzenia obowiązków na szczeblu politycznym (zaangażowanie polityczne, prawodawstwo).
 • Zwiększanie zaangażowania osób zainteresowanych (partnerów społecznych, omówienie pogodzenia obowiązków na różnych etapach życia).
  Zmiana kultury pracy.
 • Wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet jest niezbędnym krokiem do promowania praw kobiet i równości płci.
 • W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci kobiety weszły na rynek pracy i mimo, że nadal można zauważyć brak równości pod względem wynagrodzeń i możliwości rozwoju, istnieje wiele sektorów, w których kobiety zaznaczyły swoją obecność. Jednak w rolnictwie i hodowli sytuacja wygląda inaczej.
 • Obecnie kobiety pracujące na obszarach wiejskich muszą zmagać się z podwójnym obciążeniem, tj. byciem kobietą i mieszkankom na wsi. Dlatego konieczne jest włączenie kwestii płci do krajowej i europejskiej polityki rolnej.
 • Wiele kobiet pracuje w rodzinnych gospodarstwach i choć pracują tak samo jak inne osoby, ich praca ma status „pomocy”, a zatem nie mają własnych dochodów. Z naszego punktu widzenia rozwiązaniem jest promowanie współwłasności gruntu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w raporcie podsumowującym w rozdziale: Ewolucja kobiet i obszarów rolnych, kobiety i rolnictwo.

 • Kobiety mieszkające na wsi mierzą się z wieloma problemami.
 • Obecnie około jedna trzecia sektora należy do kobiet, ale dane wskazują, że gospodarstwa prowadzone przez kobiety są mniejsze, przynoszą mniejsze dochody, mają większe problemy z dostępem do kredytów i innowacji.
 • Na rynku pracy widoczna jest duża nierówność w kontekście dostępności do pracy zarobkowej, przez co wiele kobiet decyduje się na prowadzenie własnej działalności, pomimo związanych z tym trudności.
 • Rozpoczynanie działalności na obszarze wiejskim jest znacznie trudniejsze niż w mieście, występuje tu wiele braków w zakresie usług publicznych, komunikacji, technologii i dostępu do finansowania.
 • Duża część gospodarstw wykluczona jest z finansowania, zwłaszcza prowadzonych przez kobiety.
 • W kwestii usług publicznych, w wielu krajach dokonano dużych cięć, które uwypukliły istniejące już braki w edukacji, zdrowiu i transporcie. Kolejna konsekwencja dla kobiet.
 • Gdy rząd nie zapewnia podstawowych usług, najczęściej muszą być one świadczone przez kobiety.
 • Różnica w wysokości pomocy udzielanej gospodarstwom prowadzonym przez kobiety w porównaniu z prowadzonymi przez mężczyzn wynosi 36%.
 • Różnica ta wynika z liczby i wielkości gospodarstw prowadzonych przez kobiety, których jest mniej i są mniejsze.
 • Dlatego proponujemy WPR, która porusza kwestię płci.
 • W UE brakuje specjalnych funduszy skierowanych dla kobiet prowadzących gospodarstwa.
 • Obecnie WPR daje państwom członkowskim możliwość lokowania funduszy z uwzględnieniem zróżnicowania możliwości ze względu na płeć, jednak w żadnym kraju nie wdrożono jak do tej pory konkretnego programu.
 • Biorąc pod uwagę fakt, że UE uznała i opublikowała dane dotyczące istniejącej nierówności płciowej w gospodarstwach rolnych, powinno się włączyć kwestie płci do WPR, zamiast pozwalać każdemu kraju decydować, czy to zrobić.

Jak to zrobić? / Jak skutecznie pogodzić obowiązki?

Świadomie podziel swój czas na wszystkie aspekty życia: pracę, rodzinę (dzieci, partnera), przyjaciół, ale również na rozwój osobisty, zainteresowania, odpoczynek i kwestie dotyczące motywacji, wartości i priorytetów. Nie zapominaj o odpoczynku i zdrowym trybie życia.

Znajomość własnych wartości jest ważna zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym i osobistym. Tylko te osoby, które są świadome swoich wartości, mogą rozpoznać i ustalić swoje priorytety oraz zarządzać nimi. Zadaj sobie następujące pytania: Co jest dla mnie ważne w życiu, w czym się spełniam? Jak naprawdę chcę żyć? Jaki mam cel? Czego mi brakuje? Jeżeli znajdziesz coś, co jest dla Ciebie istotne (w pracy albo w życiu prywatnym), wyznacz sobie za cel włączenia tego w swoje życie i świadomie nad tym pracuj. Ty jesteś najważniejszym kryterium, Twoje potrzeby, marzenia, Twoja satysfakcja, Twoje pragnienia.

Tylko te osoby, które znajdą w sobie siłę, mogą być aktywne i skutecznie działać w swoim codziennym życiu. Dlatego ważna jest nie tylko umiejętność zarządzania wydatkiem energetycznym, ale także dochodami. Dla naszego zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego bardzo ważne jest zrównoważenie okresów stresujących i wypełnionych spokojem. Ciesz się, nagradzaj się, znajdź czas dla siebie, odpocznij, zrelaksuj się. Postaraj się włączyć w swoje życie jak najwięcej czynności, które dadzą Ci siłę, satysfakcję i radość. Nie odkładaj rzeczy „na później”, „kiedy dzieci dorosną”, „kiedy spełnisz swój obowiązek rodzicielski”, żyj tu i teraz.

Jeśli jesteś na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, wykorzystaj ten czas do własnego rozwoju. Pracuj nad sobą, kształć się, bądź aktywna. Weź ten czas w swoje własne ręce, wymyślaj nowe zajęcia, zaangażuj się w projekty, utrzymuj kontakty zawodowe, rób czynności, które lubisz i na które nie miałaś czasu lub uczestnicz w wolontariacie (macierzyństwo, ośrodki rodzinne, organizacje pozarządowe, polityka itp.). Wykonuj czynności niezwiązane z Twoim dzieckiem. Tego typu zajęcia wzmacniają nie tylko umiejętności zawodowe, ale także pewność siebie.

Relacje z innymi osobami to podstawa naszej satysfakcji. Partner to najbliższa osoba, która dodaje siły poprzez swoją miłość i zaufanie. Znajdź czas dla tej ważnej osoby w swoim życiu. Pogodzenie obowiązków dotyczy was obojga. Powodem, dla którego związki się rozpadają i nie potrafią łączyć obowiązków, jest spędzanie zbyt mało czasu ze sobą, zapominanie o drugiej osobie i inwestowaniu w relację. Dlatego należy poświęcać sobie uwagę, zaskakiwać się, rozmawiać o swoich potrzebach, wspólnie planować, świadomie wykonywać czynności, które odbiegają od rutyny i życia codziennego. Weź świadomą odpowiedzialność za swój związek i pracuj nad nim.

Myślenie, że jesteś w stanie pełnić wiele ról i zadań na raz, że musisz być wszędzie i mieć wszystko pod kontrolą, jednocześnie „ratując świat”, być zadbaną, dobrze ubraną i w świetnym nastroju, jest błędem. Nie staraj się być bohaterką, super pracownikiem i super mamą, pogoń za doskonałością jest niebezpieczna, nikomu nie służy, na pewno nie Tobie. Deleguj zadania, korzystaj z pomocy rodziny i przyjaciół, odrzuć bycie perfekcyjną, bierz na siebie tyle, ile możesz udźwignąć, naucz się, jak skutecznie zarządzać czasem i jak go organizować.

Zastanów się, jak organizujesz swój czas. Jakie zadania, obowiązki i czynności możesz przekazać komuś / czemuś innemu, aby znaleźć czas na czynności, które są dla Ciebie ważniejsze?

Uważaj na perfekcjonizm i doskonałość – to subiektywne kategorie. Pogoń za doskonałością jest niebezpieczna, może być męcząca do tego stopnia, że nie będziesz cieszyć się z rezultatów i będziesz ciągle zawiedziona szczegółami, które nie poszły po Twojej myśli. Podobnie bycie „idealną matką na pełen etat” nie zawsze oznacza bycie najlepszą matką. Dążenie do tego, aby być idealną matką, szkodzi nie tylko kobietom, ale również dzieciom. Dzisiejsze społeczeństwo koncentruje się na wydajności, a poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko, dlatego nasze wymagania wobec siebie, rodziny, dzieci i pracy są wysokie. Poświęcaj swój czas na to, co jest naprawdę ważne.

Nie mamy możliwości odgrywania wielu ról i zadań jednocześnie. Badania pokazują, że większość osób nie może pełnić jednocześnie więcej niż siedmiu ról. Im więcej mamy na głowie, tym trudniej wszystko połączyć. Różne role mają różne cechy, priorytety, zadania, ale przede wszystkim nasz udział. Wykonywanie wielu czynności jednocześnie zabiera nam siłę i energię, przez co czujemy, że nie możemy dać z siebie 100% w żadnym aspekcie życia. Powoduje to utratę orientacji, przeoczenia, stratę czasu oraz często stres i niezadowolenie z własnych działań, a także negatywne oceny rodziny i otoczenia. Dlatego wyznacz swoją granicę obciążenia – bierz na siebie tyle, ile jesteś w stanie udźwignąć, naucz się mówić „nie”, zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie ważne i zrezygnuj z ról i zadań, które Cię przytłaczają. Wsłuchaj się w sygnały własnego ciała i otoczenia, które często są barometrem naszego „dobrego samopoczucia”. Kieruj się swoją intuicją – ludzka intuicja to swego rodzaju „strefa emocjonalna”. Chociaż podejmujemy liczne decyzje, mamy „strefę emocjonalną”. Wsłuchaj się w swoją intuicję i włącz ją do swoich procesów decyzyjnych. Zaufanie do swoich uczuć ułatwia podejmowanie decyzji i pozwala zaoszczędzić energię i czas.

 • Uporządkuj swoje priorytety
 • Omów je z pracodawcą
 • Poznaj sztukę delegowania
 • Pozostań w kontakcie w ciągu dnia
 • Ogranicz rzeczy, które Cię rozpraszają i trwonią Twój czas
 • Wyznacz granicę pomiędzy domem a pracą
 • Znajdź czas dla siebie

Przykłady pogodzenia różnych aspektów życia można znaleźć w studium przypadku ze Słowenii – Tatjana Stancar, and Andreja Bizjak. Te stadia przypadku mogą być inspiracją dla kobiet, jak organizować pracę, a jednocześnie znaleźć czas dla dzieci i siebie.

Dążąc do pogodzenia różnych obowiązków kobiety mogą napotkać liczne przeszkody, które utrudniają sytuację. Obejmuje to w szczególności myślenie stereotypowe, które może skutkować dyskryminacją. Trzeba zmienić te stereotypy, wskazując na ich istnienie, znajdując odpowiednie argumenty, aby je obalić, prowadząc dyskusję, eliminować je poprzez wprowadzenie odpowiednich narzędzi i znaleźć odwagę, by stawić im czoła i „walczyć” z nimi itp.

 • Uprzedzenia społeczne – opiekę nad dziećmi często traktuje się jako zadanie dla kobiet. Kobieta ma zajmować się domem, a mężczyzna ma być żywicielem rodziny, kobiety nie mogą wykonywać niektórych zawodów.
 • Brak lub niewielkie wsparcie ze strony polityki prorodzinnej.
 • Niewystarczająca wydajność placówek przedszkolnych, brak lub ograniczony wybór innych placówek opieki nad małymi dziećmi.
 • Brak zainteresowania / małe wsparcie ze strony partnera.
 • Utrata pewności siebie, niska samoocena – kobiety często spotykają się z ograniczeniami i spowalniają swoje kariery. Niska samoocena prowadzi do odgrywania roli drugoplanowej we własnym życiu, rezygnacji ze stanowisk, na których z pewnością dadzą sobie radę, brak zaufania do siebie, zgoda na niższe wynagrodzenie na starcie, brak myślenia o postępie i niedocenianie swoich sukcesów.
 • Negatywne nastawienie, nastawienie psychiczne – poparte negatywnymi historiami z otoczenia, ogólnie złą sytuacją, porównania – wynikają z naszej samooceny i „dostrajania się”, pozytywnego myślenia i postrzegania siebie.

 

 • Spójrz jeszcze raz na siebie, na swoje umiejętności i korzyści związane ze spędzaniem czasu w domu dla kolejnych etapów życia, w tym dla kariery. Pogląd ten wzmacnia tzw. koncepcja „kompetencji rodzicielskich” – umiejętności i zdolności, które kobieta nabywa w czasie opieki nad dzieckiem i rodziną, co zmienia społeczne spojrzenie na okres intensywnej opieki nad dzieckiem.
 • Bierz udział w projektach dotyczących pogodzenia obowiązków i w szkoleniach, zdobywaj informacje, angażuj się w politykę lokalną, pytaj o wydarzenia publiczne.
 • Wzmacniaj swoją pewność siebie i pracuj nad nią przez cały czas.
 • Pracuj nad swoimi mocnymi stronami, rób to, co lubisz i bądź w tym najlepsza. Staraj się myśleć pozytywnie i optymistycznie.
 1. Pogodzenie obowiązków może być rozumiane jako dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy pracą, rodziną i życiem osobistym w celu uzyskania satysfakcji i wydajności.
 2. Pogodzenie tych aspektów obejmuje nie tylko pracę na poziomie rodziny, ale również kwestie zainteresowań osobistych, hobby, potrzeb, wartości i priorytetów.
 3. Jest to aktywny sposób poszukiwania możliwości i rozwiązań.
 4. Jest to proces długotrwały i całkowicie indywidualny.
 5. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że rozwiązanie odpowiednie na danym etapie życia może nie sprawdzić się na innym etapie.
 1. W module wspomniano, jakie czynniki mogą się przyczynić do skutecznego pogodzenia różnych aspektów życia. Które kroki wydają się być pomocne w Twoim przypadku?
 2. Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich jest inna. Kobiety pracujące i mieszkające na obszarach wiejskich muszą zmagać się z podwójnym obciążeniem – byciem kobietą i mieszkaniem na wsi. Jak postrzegasz sytuację kobiet na wsi?
 3. Nawet jeśli proces pogodzenia obowiązków zależy od wielu czynników, czy masz jakieś rady, które mogą pomóc innym kobietom w tym procesie?

Kliknij poniższy przycisk, aby rozpocząć samoocenę.

TOP