MODUL č. 5

SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA

PŘEHLED

Ve vzdělávacím modulu slaďování osobního a pracovního života se čtenář naučí, jak dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Rovněž budou popsány kroky k dosažení lepší rovnováhy mezi prací a rodinou.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

Znalosti:

Porozumíte procesu slaďování pracovního a rodinného života žen žijících na venkově, přičemž budete brát v úvahu význam a přínosy tohoto procesu.

Dovednosti:

Budete rozvíjet dovednosti, které vám pomohou vyrovnat pracovní a rodinný život. Kromě toho budete rozvíjet dovednosti, které vám umožní využívat čas efektivní cestou, abyste dostáhli osobního rozvoje.

Kompetence:

Zlepšíte kompetence, které jsou spojeny s osobním a profesním rozvojem, jako je multitasking (=provádění více činností najednou), efektivní řízení času a orientace na cíl.

 • Slaďování lze chápat jako snahu o vyvažování pracovního, rodinného a osobního života směrem k větší spokojenosti a efektivitě s cílem dostáhnout životní harmonie.
 • Slaďování tedy poprojuje nejen pracovní a rodinnou oblast, ale zahrnuje i aspekt osobních zájmů, koníčků, potřeb, hodnot a priorit. Kritérium osobní spokojenosti a rovnováhy vlastního života hraje při slaďování důležitou úlohu.
 • Slaďování je aktivní cestou hledání možností a řešení, cestou která Vás zavede na křižovatky i do zdánlivě slepých uliček, někdy cestou pokusů a i omylů.
 • Je to dlouhodobý a zcela individuální proces.
 • Je důležité si uvědomit, že je to řešení, které naleznete v dané životní etapě, nemusí být za nějakou dobu již aktuální. Je to tedy neustálý proces.

Koho se slaďování týká?

Jinými slovy můžeme slaďování definovat jako uskutečňování práva mít rodinu a zároveň se realizovat v pracovním životě a při tom všem nezapomínat ani na svůj osobní život, zájmy a potřeby. Slaďování se týká všech osob, kterých se dotýká toto právo, ať již to jsou rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, osoby vracející se do zaměstnání, pracující osoby atd.

Proč je důležité slaďovat?

Starost o životní rovnováhu je důležitým stavebním kamenem na cestě k dosažení našich cílů, ať již na úrovni osobní, firemní, či společenské.

Mnoho studií ukazuje, že stále více žen na mateřské nebo rodičovské dovolené by se v tomto období chtělo alespoň částečně realizovat i v pracovní oblasti. Po určité době „intenzivního“ mateřství si mnoho žen uvědomuje, že jim „něco“ chybí - mohou mít pocit neuspokojení, frustrace, osobní stagnace nebo odloučení od okolního světa.

Možnost realizovat se profesně na mateřské/rodičovské dovolené a skloubit pracovní, rodinný a soukromý život přináší:

 • Spokojenost, vyrovnanost,
 • Zachování duševní rovnováhy, duševního zdraví,
 • “Self-leadership” – vědomé řízení svého života, svých priorit a hodnot,
 • Zmírnění nebo odstranění některých fenoménů spojených s „mateřstvím na plný úvazek”
 • Udržení odborné způsobilosti a profesní kompetence, jednodušší návrat zpět do zaměstnání,
 • Osobní růst,
 • Posílení sebevědomí, neexistence či odstranění „vnitřních bariér”,
 • Udržení částečné finanční nezávislosti a soběstačnosti.

Návrat ženy do zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené je jednou z nejtěžších životních etap z hlediska časové i psychické náročnosti – najít si zaměstnání či vrátit se na původní místo, prokázat (ať již sobě, či zaměstnavateli), že to zvládnu, a zároveň zajistit péči o děti, domácnost a najít si čas pro partnera, přátele a sebe samu. Podpora společnosti, zaměstnavatele a nejbližších je přitom klíčová.

Přínosy podpůrných nástrojů slaďování pro zaměstnance jsou zejména:

 • Spokojenost, harmonizace pracovního a rodinného života,
 • Podávání dlouhodobě lepšího výkonu a posilování motivace k práci,
 • Zmírnění psychické i časové náročnosti skloubení pracovního a rodinného života,
 • Možnost řešit konstruktivně období časové nerovnováhy (nemoci dětí, rodinné problémy atd.),
 • Lepší řízení stresu,
 • Udržení a rozvoj profesní způsobilosti a kompetencí – zvýšení atraktivity zaměstnance,
 • Rychlejší a snadnější návrat do zaměstnání, snadná adaptace,
 • Možnost pracovat při md/rd,
 • Zdravý životní styl, prevence.

Přínosy pro společnost, která je vstřícná k rodině jsou zejména:

 • Ekonomická stabilita,
 • Eliminace odstranění zdravotních problémů způsobených stresem,
 • Eliminace odstranění sociálních problémů,
 • Podpora rodinné politiky, eliminace odstranění rozvodovosti,
 • Snížení nezaměstnanosti,
 • Odstranění diskriminace a stereotypního myšlení, společenských stereotypů,
 • Odstranění platové nerovnosti žen a mužů a nestejného uplatnění na trhu práce.
 • Flexibilní formy práce (flexibilní/pružná pracovní doba, částečné úvazky, sdílená pracovní místa, nepravidelná pracovní doba, práce z domova)
 • Plány osobního a kariérního rozvoje během mateřské/rodičovské dovolené
 • Plány návratu do zaměstnání nebo snižování úvazku před plánovaným odchodem
 • Placená dovolená pro otce při narození dítěte
 • „Sick days” - placené dny na zotavenou v případě krátkodobé nemoci
 • Možnost pracovat pro místní komunitu, neziskový sektor
 • Rozšiřování kapacit ve školkách, uplatňování různých forem péče o dítě (vzájemná rodičovská výpomoc, chůva, mateřská a rodinná centra, dětské skupiny)
 • Projekty na slaďování rodinného a pracovního života podporované a financované EU prostřednictvím strukturálních fondů a státního rozpočtu (více informací na:
  http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2017/01/ERP-COFACE-ANNEXE.pdf
 • Hlavní výzvou je boj proti genderovým stereotypům. Souvisí to s tradičními postoji, které naznačují, že péče o děti a/nebo jiné závislé osoby je primární odpovědností žen. Model, kde je muž živitelem rodiny a žena v domácnosti se zdá být převládajícím ve většině evropských zemích.
 • Zdá se, že evropské trhy práce čelí vysoké genderové segregaci a dalším nerovnostem souvisejícím s prací. Existuje také převážně genderové rozdělení placené a neplacené práce, přičemž ženy vykonávají výrazně více hodin neplacené práce (práce v domácnosti) než muži). V mnoha zemích stávající předpisy neumožňují simultánní kombinaci pracovních a pečovatelských povinností, zejména u žen. Výsledkem jsou často dlouhé dovolené z důvodu péče o blízké osoby a s tím související přestávky v zaměstnání.
  Více informací o Evropském trhu práce najdete na str.11 naší souhrnné zprávy.
 • Pokud se žena vrátí do práce z mateřské dovolené nastupuje často na mnoho let na částečný úvazek, což má velké důsledky pro kariérní příležitosti, znamená nižší příjmy a také rozdíly v důchodech mezi pohlavími atd.
 • Velkou výzvou je, jak oslovit a zapojit muže do péče a do jiných neplacených prací souvisejících s chodem domácnosti. Zdá se, že v této oblasti chybí účinné a proaktivní strategie.
 • Na politické úrovni také chybí povědomí o důležitosti a výhodách slaďování pracovního a profesního života.
 • Další výzvou je zapojení zúčastněných stran. Sociální partneři nemusí do svého programu zařadit opatření na slaďování a někdy, se dokonce zdají být vůči některým opatřením poněkud nedůvěřiví, jako je tomu v případě odborů.
 • Boj proti genderovým stereotypům (zvyšování povědomí o tématu, vzdělávání, politika podporující boj proti stereotypům, přívětivý daňový systém).
 • Boj proti genderové segregaci na trhu práce (zřizování zařízení mimoškolní péče).
 • Podpora dostupnosti, cenové dostupnosti a kvalitních zařízení a služeb péče o děti.
 • Zapojení mužů do péče o děti a jiné neplacené práce.
 • Zvyšování povědomí a realizace politiky slaďování pracovního a osobních života (politický závazek, právní předpisy).
 • Větší zapojení zúčastněných stran (sociální partneři, diskuse o slaďování v různých životních fázích).
 • Změna převládající pracovní kultury.
 • Posílení ekonomického postavení žen je nezbytným krokem k podpoře jejich práv a dosažení rovnosti žen a mužů.
 • Během několika posledních desetiletí vstupují ženy na trh práce a navzdory stále existujícím nerovnostem v oblasti mezd a příležitostí existuje mnoho odvětví, ve kterých ženy dosáhly velkého zviditelnění. To ovšem neplatí pro zemědělství a živočišnou výrobu.
 • V současné době musí ženy pracující ve venkovských oblastech čelit dvojí zátěži, první je spojená se skutečností, že je ženou, a druhá s obtížemi života na venkově. Z tohoto důvodu je zásadní začlenit otázky rovnosti pohlaví do vnitrostátních a evropských zemědělských politik.
 • Mnoho žen pracuje na rodinné farmě. I přesto, že pracují stejně jako kterákoli jiná osoba, právní status jejich práce není ukotven. Může tak nastávat situace, že nemají vlastní příjem. Jedním z řešení může být podpora společného vlastnictví půdy..

Podrobnější informace najdete v naší souhrnné zprávě v části: Vývoj postavení žen ve venkovských oblastech, Ženy a zemědělství.

 • Ženy žijící ve venkovských oblastech čelí mnoha nerovnostem.
 • V současné době je sektor zemědělství zhruba z jedné třetiny zastoupen ženami, ale údaje ukazují, že farmy vlastněné ženami jsou menší, méně ziskové a mají větší potíže s přístupem k úvěrům a k inovační podpoře.
 • Pokud jde o přístup k placenému zaměstnání, existuje na trhu práce značná nerovnost, a mnoho žen proto začne pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná, a to navzdory všem obtížím, které to s sebou přináší.
 • Zahájení podnikání ve venkovských oblastech je mnohem obtížnější než ve městě, existuje mnoho nedostatků ve veřejných službách, komunikaci, technologiích a přístupu k financování.
 • Velká část venkova má horší přístup k financím, týká se to zejména žen.
 • Pokud jde o veřejné služby, došlo v mnoha zemích k výrazným škrtům, které zdůraznily již existující nedostatky ve vzdělávání, zdravotnictví a dopravě.
 • Pokud vláda neposkytuje základní služby v oblasti péče, jsou to nejčastěji ženy, které mají toto poskytování péče na starost.
 • Rozdíl ve výši poskytované podpory ženám ve srovnání s mužskými vlastníky farem je přibližně 36 %.
 • Tento rozdíl je způsoben počtem a velikostí ženských farem, kterých je méně a jsou menší.
 • Proto by se SZP měla zabývat otázkami rovnosti žen a mužů.
 • Neexistují žádné konkrétní fondy zaměřené na ženy na farmách.
 • SZP v současnosti nabízí členským státům možnost podpořit finančními prostředky v rámci různých programů snižování rozdílů mezi muži a ženami, ale žádná země dosud nespustila konkrétní program.
 • Vzhledem k tomu, že EU uznala a zveřejnila údaje o existující nerovnosti mužů a žen v zemědělských podnicích, měla by také přímo začlenit otázky rovnosti žen a mužů do SZP a nikoli nechat každou zemi rozhodnout, zda tak učiní.

Jak to udělat? Co může pomoc?

Svůj čas rozdělujte vědomě mezi všechny životní oblasti: práci, rodinu (děti, partnera), přátele, nezapomínejte na odpočinek a zdravý životní styl, ale ani na svůj osobní rozvoj, zájmy, relaxaci a otázky vaší motivace, hodnot a priority.

Znát vlastní hodnoty je důležité jak v profesním, tak v rodinném i osobním životě. Pouze ten, kdo si je uvědomuje hodnoty, které uznává, si může stanovit svoje priority a ty poté řídit. Odpovězte sama sobě na otázky: Co je pro mne v životě důležité, co mne naplňuje? Jak vlastně chci žít? Jaký je můj současný cíl? Čeho se mi nedostává, co mi chybí? Pokud toho, co je pro vás mimořádně důležité (ať již v práci nebo v soukromém životě), nacházíte ve vašem životě jen málo nebo nenacházíte vůbec, stanovte si za nejbližší cíl zařadit tyto priority znovu do vašeho života a vědomě na nich pracujte. Při slaďování jste tím nejdůležitějším kritériem vy sama, vaše potřeby, přání, vaše spokojenost, vaše „CHCI“.

Aktivní a efektivní ve svém životě může být jen ten, kdo čerpá síly. Důležité je tedy nejen umět řídit svůj energetický výdej, ale i příjem. Pro naše mentální, emocionální i fyzické zdraví je velmi důležité vyvažovat období stresu a klidu. Dělejte si radosti, odměňujte se, vědomě si vyšetřete čas sama pro sebe, odpočívejte, relaxujte. Snažte se integrovat do svého života co největší počet aktivit, které posilují, přináší pocit uspokojení a štěstí. Nešetřete svůj život „na později“, „až děti odrostou“, „až vám skončí rodičovská“, „až budete v důchodu”, žijte tady a teď.

Pokud jste na mateřské či rodičovské dovolené, pojměte tuto dobu jako dobu vašeho osobního růstu. Neustále na sobě pracujte, vymýšlejte nové aktivity, zapojujte se do projektů, udržujte profesní kontakty, věnujte se činnostem, které vás baví a na které jste předtím neměla čas, pracujte nebo se zapojujte do dobrovolnických aktivit (mateřská a rodinná centra, neziskové organizace, politika apod.) Dělejte aktivity, které s vaším dítětem nesouvisí. Toto období budete poté moci vašemu budoucímu zaměstnavateli lépe „prodat“,. Posilujete tím nejen svoje pracovní kompetence, ale i svoje sebevědomí.

Vztahy je alfou a omegou naší spokojenosti. Partner je člověk, který vám je nejblíže, navzájem si dodáváte sílu láskou a důvěrou. Věnujte tomuto důležitému člověku ve vašem životě čas. Slaďování se týká vás obou. Důvodem, proč vztahy a často i „slaďování“ selhávají, ať již na poli partnerských vztahů či rodiny a práce, je fakt, že partneři tráví málo přínosného času společně, zapomínají o vztah pečovat a investovat do něj. Věnujte si proto vzájemnou pozornost, chvalte se, překvapujte, mluvte spolu o vzájemných potřebách, mějte rituály, společné plány, vědomě zařazujte aktivity, které vybočují z rutiny a všednodennosti. Převezměte vědomě zodpovědnost za svůj vztah a neustále na něm pracujte.

Domnívat se, že je ve vašich silách zvládnout mnoho rolí a úkolů najednou, že musíte být všude zvládnout vše sama a při tom ještě „zachraňovat svět“ a k tomu být pěkně upravená a oblečená a stále ve skvělé náladě, je představa mylná. Nesnažte se být superženou, superpracovnicí a supermatkou, honba za dokonalostí a nepostradatelností je nebezpečná, nepřináší nikomu prospěch… Delegujte, využívejte pomoci okolí, zavrhněte dokonalost, naložte si toho jen tolik, kolik unesete a naučte se efektivně řídit a organizovat svůj čas.

Zamyslete se nad tím, jak si organizujete svůj čas. Které úkoly, povinnosti a aktivity můžete přenést na někoho/něco jiného tak, abyste ušetřila čas na činnosti, které jsou pro vás důležité a kterých se Vám nedostává.

Pozor na perfekcionismus a dokonalost – jsou to kategorie subjektivní. Hnát se za dokonalostí je nebezpečné, může vás natolik vyčerpat, že výsledek už si pak vůbec neužijete nebo budete zklamáni mnoha drobnými detaily, které nebyly dle vašich představ. Stejně tak být „dokonalou matkou na plný úvazek“ nemusí znamenat být matkou nejlepší. Honba po dokonalém mateřství škodí nejen matkám samotným, ale také jejich dětem. Dnešní společnost je zamřená na výkon a laťka je obecně nastavená velmi vysoko, proto jsou i vysoké nároky kladeny i na nás, rodinu, děti, práci. Využijte svůj čas na to, co je opravdu podstatné.

 

Není v našich silách zastávat mnoho rolí a úkolů najednou. Studie ukazují, že většina lidí není schopna plnit více než sedm rolí současně. Čím více jich zastáváme, tím náročnější je tyto role skloubit. Různé role si totiž žádají různé vlastnosti, priority, úkoly, ale především naši účast. Mnoho aktivit najednou rozmělňuje naše síly a energii, nikde potom nepanuje pocit naší stoprocentní angažovanosti. To způsobuje ztracený přehled, opomenutí, časové ztráty a často stres a neuspokojení z vlastní činnosti i negativní hodnocení rodiny i okolí. Odhadněte proto hranici svého smysluplného vytížení, buďte realistická – naložte si toho tolik, kolik skutečně unesete, naučte se říkat „ne“, uvědomte si, co je pro vás opravdu důležité a podstatné a zbavte se rolí a úkolů, které vás zatěžují. Říká se, že „dál a výš může jít jedině ten, kdo se dokáže zbavit zátěže“. Poslouchejte signály svého těla i okolí, které je mnohdy barometrem naší „životní pohody“. Vsaďte i na svoji intuici – lidská intuice představuje jakýsi „emoční mozek“. K řadě rozhodnutí sice dospějeme na základě faktů, ale poslední slovo stejně má náš pocit. Naslouchejte tedy své intuici a zahrňte ji do procesů svého rozhodování. Přiměřená důvěra ve vlastní pocity vám toto rozhodování usnadní a ušetří energii a čas.

 • Uspořádejte si své priority
 • Promluvte si o tom se svým zaměstnavatelem/se svými zaměstnanci
 • Naučte se využívat pomoci okolí
 • Zůstaňte ve spojení s okolím během dne
 • Omezte rozptýlení a plýtvání časem
 • Stanovte si hranici mezi domovem a prací
  Udělejte si čas pro sebe

Příklady slaďování si můžete přečíst v případových studiích ze Slovinska – Tatjana Stancar, and Andreja Bizjak. V příkladech můžete najít inspiraci, jak si zorganizovat práci a zároveň se dokázat postarat o děti nebo se dále realizovat.

Na cestě ke slaďování můžou ženy narazit na řadu překážek, které situací ztěžují. Patří k nim především stereotypní myšlení (zažité vzorce), které mohou vyústit až v diskriminační jednání. Je třeba tyto stereotypy měnit poukazováním na jejich existenci, nalezením vhodných argumentů k jejich vyvrácení, vzájemnou diskuzí, zaváděním vhodných nástrojů k jejich odstranění, nalezením odvahy jim čelit a “bojovat” proti nim atd.

 • Předsudky společnosti – společenský obraz ženy na MD/RD, péče o děti je jen ženskou úlohou, žena se stará o domácnost, muž funguje jako živitel, ženy nemohou zastávat určité profese.
 • Neexistence či malá podpora opatření prorodinné politiky ve firmách.
 • Nedostatečné kapacity v předškolních zařízeních, neexistence nebo omezený výběr dalších zařízení pro péči o malé děti.
 • Nezájem/malá podpora partnera či osob v okolí ženy.
 • Ztráta sebevědomí, nízké sebevědomí – ženy často sebe samy limitují a brzdí ve vlastní kariéře. Nízké sebevědomí způsobuje, že se pak ve svém jednání drží spíše v pozadí, nehlásí se na pozice, které by jistě zvládly, nevěří si, při nástupu si říkají o nižší nástupní plat, nepřemýšlí o vyšším postupu, neumí dostatečně prodat své úspěchy.
 • Negativní přístup, mentální nastavení – podpořené negativními příběhy z okolí, všeobecně špatnou situací, srovnáváním – souvisí s naším sebevědomím a „naladěním“, pozitivním myšlením a vnímáním sebe sama.

 • Získejte nový pohled na sebe, své získané dovednosti a přínosy doby strávené doma pro další život, včetně profesního. Tento pohled posiluje tzv. koncept „rodičovských kompetencí“ – dovedností a schopností, které jsem díky péči o děti a rodinu získala, který mění společenský pohled na období intenzívní péče o dítě.
 • Účastněte se projektů zaměřených na slaďování a vzdělávacích akcí, informujte se, angažujte se v komunální politice, zajímejte se o veřejné dění.
 • Posilujte své sebevědomí a neustále na něm pracujte.
 • Pracujte na svých silných stránkách, dělejte co vás baví, a buďte v tom nejlepší. Snažte se myslete pozitivně a optimisticky.
 1. Slaďování lze chápat jako snahu o vyvažování pracovního, rodinného a osobního života směrem k větší spokojenosti a efektivitě s cílem dostáhnout životní harmonie.
 2. Slaďování tedy popojuje nejen rovinu pracovní s oblastí rodinnou, ale zahrnuje i aspekt osobních zájmů, koníčků, potřeb, hodnot a priorit. Kritérium osobní spokojenosti a rovnováhy vlastního života hraje při slaďování důležitou úlohu.
 3. Slaďování je aktivní cestou hledání možností a řešení.
 4. Je to dlouhodobý a zcela individuální proces.
 5. Důležité je uvědomit si, že je to řešení, které naleznete v dané životní etapě, za nějakou dobu již nemusí být aktuální.
 1. V učebním modulu jsme se zmiňovali způsoby, které vám mohou pomoci v procesu slaďování pracovního a osobního života. Které kroky by mohly pomoci ve Vašem případě?
 2. Situace venkovských žen je odlišná. Ženy pracující a žijící ve venkovských oblastech musí čelit dvojí zátěži: jednak spojené se skutečností, že jsou ženy, a druhé spojené s obtížemi života na venkově. Jak vnímáte situaci venkovských žen vy?
 3. I když je proces slaďování pracovního a osobního života velmi individuální, můžete doporučit ostatním ženám jakoukoli radu, která by jim mohla pomoci v procesu slaďování pracovního a osobního života?

Klikněte na tlačítko níže

TOP