VLADIMÍRA KŘENKOVÁ

ÚVOD

Na farmě paní Křenkové můžete poznat a připomenout si význam krajiny a chov hospodářských zvířat pro krajinu a člověka.

V nedělní škole řemesel se můžete naučit spřádat vlnu, tkát na tkalcovském stavu, péct chleba ve skutečné cihlové peci, vyrobit sýr nebo tvaroh z mléka nebo uplést koš.

Po celý den se na farmě pasou koně a najdete zde také stádo valašských ovcí. Plemeno je zahrnuto do genetických zdrojů ohrožených živočišných druhů. Na farmě jsou bílé ovce a také ty vzácnější černé.

Farma se postupně stala centrem malé vesnice s 60 obyvateli. Na farmě se setkávají lidé a vzniklo zde také amatérské divadelní sdružení Pec.

Nemyslím si, že jako žena mám jiné šance než muž. Pokud chci něco dokázat, najdu způsob, jak to udělat. A nezáleží na tom, jestli jsem žena nebo muž. Rozhodující pro podporu mého podnikání je to, že jsem si vybrala životního partnera se stejným pocitem, se stejnými životními hodnotami a se stejnými cíli.

1. OSOBNÍ INFORMACE

Jméno

Vladimíra Křenková

Věkové rozmezí

46 +

Vzdělání

Maturita ze střední zemědělské školy.

Zaměstnání

Farmářka (poloviční pracovní úvazek).

2. PROFIL FARMY

Adresa

Stránské 5, 793 51, Břidličná, region Moravskoslezský.

Rozloha farmy v ha

6ha.

Rok, od kterého farmářka pronajímá farmu nebo ji vlastní

2005.

Počet pracovníků na farmě

PLNÝ ÚVAZEK
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
1
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK/SEZÓNNÍ PRACOVNÍCI
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
1 2
ŽENY
Členové rodiny Ostatní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci
   

 

Popis farmy

Nápad založit si tuto farmu s možností poznat tradiční řemesla se zrodil v mysli paní Křenkové během jejího dlouhého pobytu v nemocnici. Po probuzení z kómatu a přehodnocení životních priorit v r. 2005 koupila se svým manželem chátrající statek, který začali opravovat a pomalu realizovat společný sen.

Nyní jsou na farmě 2 krávy, 3 koně, 3 poníci, ale hlavně 65 bílých a i vzácnějších černých valašských ovcí (plemeno je zahrnuto do genetických zdrojů ohrožených živočišných druhů). Farma není velká a funguje jako rodinná farma. Postupně začali učit tradiční řemesla a řemesla propagovat. V Nedělní škole řemesel učí zpracování vlny předením, tkáním a plstěním. Učí také košíkářství, drátování, batikování, bylinářství, pečení chleba, zpracování mléka, výroba keramiky. Farma pořádá akce zaměřené na podporu tradic a zemědělství, jako je Vítání mláďat, Vánoce na farmě, Soutěž v sečení kosou atd.

Statek je veřejnosti přístupný denně od 10:00 do 17:00. Nedávno rozšířili své aktivity a nyní je možné se na farmě ubytovat.

Farma funguje jako komunitní centrum, protože v obci není obchod ani hospoda, takže se lidé na farmě přirozeně setkávají na různých kulturních akcích. Proto byl založen amatérský divadelní klub, který získal své zázemí na farmě.

Webové stránky a sociální sítě

3. MULTIFUNKČNOST / VENKOVSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Hlavním důvodem pro zavedení multifunkčních činností na farmě byla touha ukázat veřejnosti krásu zemědělství a zachování zemědělství v podobě rodinné farmy. Byla to také touha umožnit lidem objevovat své dovednosti v řemeslné výuce. Nabídka aktivit se stále rozšiřuje, lidé jednoduše řeknou, o co mají zájem a jen se tomu přizpůsobí podmínky.

Farma je jediným fungujícím zázemím ve vesnici. Je to místo, kde se lidé mohou potkat se svými sousedy a sdílet nejen řemeslnou zkušenost, ale také si navzájem vyprávět různé historky a předávat je dál. Na farmě organizují akce jako diskuse s historiky a kulturními osobnostmi. Populární jsou také takzvané Večery za pecí. Během těchto večerů se setkávají rodiny s dětmi a se starousedlíky. Děti sedí na peci a starousedlíci vyprávějí o svém mládí a historii vesnice.

4. ÚVAHY, ŠKOLENÍ / ZAPOJENÉ KOMPETENCE

Veškeré rozšíření činností a zapojení prvků kulturního dědictví přineslo farmě přidanou hodnotu, která spočívá právě ve vytváření kontaktů a spolupráci s lidmi z různých oborů Výrobky pocházející z farmy nemají pouze hodnotu vypočítanou v ceně produktu. Každý produkt je především příběhem, a tak je také prezentován. Například každý vlněný výrobek má štítek, kde je uvedeno, z vlny které ovce konkrétní produkt pochází, jaké bylo její jméno, plemeno a kdo produkt vytvořil.

Největší dopad multifunkčních aktivit na farmu spočívá v tom, že realizují své plány, své vlastní nápady. Zároveň jsou zodpovědní za všechno, co se na farmě děje. Dělají to, co chtějí (avšak někdy se k tomu přidává zbytečná byrokracie). Jejich úspěchy jsou jen jejich, a naopak, své problémy si musí vyřešit sami. Nejde jen o podnikání samotné, farmaření je způsob života, který jim umožnil vychovat své děti k lásce k zemědělství a řemeslům. Mladší syn se díky tomu stal uměleckým kovářem a starší syn miluje zvířata a rád provádí návštěvníky na farmě. Zdá se, že generační obměna je v jejich případě vyřešena. Otevření farmy pro veřejnost je velmi přínosné pro zachování venkovských tradic. Ve spolupráci s okolními farmáři se snaží zabránit tomu, aby tradiční farmářství nahradily posekané trávníky a bazény u každé chaty. Originalita jejich výrobků je vyhlášená, a proto se jim daří výrobky dobře prodávat. Snaží se spolupracovat i s dalšími zpracovateli vlny, a proto založili klub. Navzájem si nekonkurují, ale spolupracují na vzdělávání a díky spolupráci se Svazem chovatelů ovcí a koz doufají, že budou úspěšní.

Paní Křenková se nezúčastnila žádných zvláštních školení o kulturním dědictví nebo multifunkčních aktivitách na farmě, dostala pouze obecné poradenství a instruktáž.

SILNÉ STRÁNKY
Rodinná farma.
Podpora rodiny a ostatních farmářů.
Multifunkční farma (tradiční zemědělský produkt/ tradiční zemědělské praktiky, zachování tradiční zemědělské krajiny, tradiční řemeslo, ústní tradice a projevy, divadelní umění, společenské praktiky, rituály a slavnostní události (např. Farmářské slavnosti).
Jejich vlněné výrobky jsou nositeli ceny – Originální produkt Jeseníky.
SLABÉ STRÁNKY
Malá komunita.
Financování oprav dotacemi.
Odlehlost farmy.
Odpovědnost za farmu.
Mnoho kontrol na farmě během roku (zejména od Státní veterinářské inspekce.
PŘÍLEŽITOSTI
Spolupráce s Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky.
Různorodé akce na farmě.
Spolupráce se školami a lázněmi v Karlové Studánce.
HROZBY
Byrokracie.
Nežádání o dotace z důvodu velké časové náročnosti a složitosti žádostí.
Nedostatek pracovní síly.
Nikdy nekončící práce.
Závist některých lidí.
TOP